نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 زهرا زارعیان يزد 6484
2 زهرا علیزاده جعفرکندی خوي 6382
3 وحیده گلیداغی مراوه تپه 5773