نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 علی اکبر بهرامی نژاد آباده 7529
2 سینا کشاورزی محمديه 7177
3 سجاد فخار شهرضا شهرضا 7093
4 امیر حسین شبانی آباده 6848
5 محمد امین معمار بهبهان 6807
6 سعید نسیمی تخماقلوئی اصفهان 6619
7 نبی الله رسولی همسریشی سيرجان 6602
8 سیدصابر یوسفی قائم شهر 6415
9 علی موحد نیا سمنان 6277
10 امیر اسفندیارپور كرمان 6205
11 افشین آهنگر دارابی ساري 6052
12 ابوالفضل رنجبر خواف 6014
13 محمد خدابخشی اصفهان 5919
14 رضا داودی خميني شهر 5830
15 امیرحسین هنرمندی تنكابن 5822
16 حسین میرزالو خوي 5822
17 سید معین رسولی کمیشانی بهشهر 5817
18 عارف سهرابی زرند 5649
19 علی علیی مرند 5627
20 علی اصغر صفری امیر اباد ساوه 5600
21 هاوری کمالی سمنان 5593
22 مهران رحمانی زرند 5552
23 محمدحسین محمودپور اصفهان 5536
24 یونس دهقانی سلجوقی مشهد 5532
25 اسماعیل اسلامی شيروان 5517
26 ابوالفضل یزدانی چمازکتی قائم شهر 5515