نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 سینا محمد خانلو عشایری رودهن 6449
2 معین برزگر تربت جام 6323
3 علیرضا یاسین بیصدق اروميه 6203
4 سجاد سیف اله زاده زوارم شيروان 6056
5 سید سام دانش چرام 6052