نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 مسعود رحیمی نژاد گناباد 7564
2 علی بنیادی نایینی اصفهان 7370
3 مسعود بابایی فیض آباد يزد 6078
4 سهیل قلیچ خانی كرج 6050
5 علی جلالی تهران 5732
6 علی طحانی فینی تهران 5680
7 امیر حسین رحیمی تهران 5651