نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1کسری طلیعهاروميه7330
2پارسا مصیبی فرتنكابن7330
3سیدمحمدحسین حسینینور7330
4عسل اصغرزاده قلعهمراغه7330
5سینا رسمیدهدشت7330
6رضا تهوریتهران7330
7مهدیه ادیبیاناراك7330
8محمدعلی نظریكرمانشاه7297
9مانا شریفیرفسنجان7297
10هاجر سلیمانی زاوشتبناب7290
11سید محمدجواد حسینیخان ببين7290
12ارمین نور محمدیتربت حيدريه7290
13محمدهادی فتح اله زاده ایلوانقخلخال7287
14محمد زارعشيراز7286
15دیانا عبادیياسوج7286
16دیانا صبریزنجان7286
17سما خوش لساناردبيل7286
18پارسا فتحیاردبيل7286
19علی اقبالیتنكابن7269
20فائزه خانمحمدیزنجان7269
21سمیرا قراریمرند7269
22پارمیس صادقیاراك7269
23ائلشن لک میاندوآبمياندوآب7256
24محمد امین نوروزیگرمسار7256
25عباس سنائی اردکانیيزد7256
26ارش علویشيراز7256
27سانلی قربانی عیداردبيل7253
28ملیکا قلیان جویباریجويبار7241
29مهراد ملائی کوهیتنكابن7241
30حامد قادریتهران7240
31مبین حسین پورمهاباد7240
32امیر حسین قندهاریگلپايگان7239
33علیرضا میرزابهشهرضا7239
34سیده فاطمه قاسمی نژاد علی آبادیآستانه اشرفيه7239
35آرین عباسینورآباد ممسني7239
36اشکان واعظیاصفهان7239
37سیده پریا میرمعصومی پیرمحلهلنگرود7224
38زهرا خان زادمراغه7224
39تینا روحیرودسر7224
40ایمان امانی زادهاراك7224
41پینار پیوند سردرودی محلتبريز7222
42هستی کاوسیكرمانشاه7216
43فائزه محمودی نودژبم7215
44نازنین السادات سجادیسيرجان7213
45سینا نظمیاروميه7211
46صبا بگی شهرضاشهرضا7210
47نازنین جلیلی ارومیهاروميه7207
48محمدمهدی حسنیساوه7205
49پرهام محمدقلی پورتهران7204
50امیرمحمد ملک زادهتهران7204
51محمدعلی حاج اسمعیل زادهخوي7201
52پریا خیاط مقدمقوچان7201
53یداله ترکانیبوشهر7201
54نیما ابوالحسنیتبريز7200
55علی جعفریميانه7199
56هادی اسمیميانه7199
57محمد داوود بهوند یوسفیاهواز7199
58زهرا کوهیعجب شير7195
59محمدمهدی گل بخش منشادیيزد7195
60لیلا ظفرپورامیرآبادياسوج7195
61محمدمعین والی پورتهران7195
62آنیتا خورشیدوندخرم آباد7195
63شایان گودرزینورآباد ممسني7194
64پرنیان اسدی آرخلونورآباد ممسني7188
65امیرعلی گروه ءقزوين7184
66پارسا رجائینجف آباد7178
67حدیثه بی غمرودهن7178
68ژینا ابوعلیاميديه7174
69علی حق پرستساري7173
70امیرحسین صادقی روشناوندگناباد7172
71میرسامیار اعیانیاروميه7171
72سیده اسراء حسینیقره‌ضياءالدين7171
73علی دهقان بنادکیيزد7167
74حسین صوریپارس‌آباد مغان7165
75آروین فرخندهنور7165
76محمد رضا مالکیميانه7165
77علیرضا زهره ایشيراز7165
78کوثر پنجی بیدگلیآران و بيدگل7165
79ثمین صالحی دیزگوینميانه7164
80آرش ادیب فرشيراز7163
81پوریا غلامی فردتهران7161
82امیرعلی خوش خلقخوي7160
83رضا اسدساوه7158
84آیدین رای زنتنكابن7155
85محمد رضا ثابت ونداردبيل7154
86محمدامین یوسفیرامندیاصفهان7153
87محمدمهدی ریحانیخلخال7152
88تانریلا لطیفیاروميه7150
89سعیده محبیزرين دشت7150
90سینا آذرخشلنگرود7150
91رقیه حسن زادهقره‌ضياءالدين7149
92الهه بنائیخلخال7149
93سارینا روانگردياسوج7148
94محدثه صراف پورآمل7145
95حسین ابدالی نوكرمانشاه7145
96ثنا حمیدیتبريز7144
97شایان خرمالیگنبد7144
98سیاوش شفیعی بید شاهیياسوج7143
99مهرداد حاتمیاردبيل7142
100آیدا حقیقت نیامشهد7141
101فاطمه محمودیملاير7141