تعداد بازدید :

نفرات برتر در آزمون 30 فروردین 1392

انتخاب استان :
انتخاب شهر :

گلشن داودى
آذر فخرى
على طالبى ازندريانى
مهدى سامانى
كاميار شمس زاده
گلشن داودى
فارسان
آذر فخرى
رباط كريم
على طالبى ازندريانى
تهران
مهدى سامانى
لاهيجان
كاميار شمس زاده
تهران
ردیفنام دانش آموزنام شهرنام مدرسهمعدلنام پشتیبانترازکارنامه
1گلشن داودىفارسان جنتنسرين اميرى فارسانى8103کارنامه
2آذر فخرىرباط كريماسوههنرستان اسوه8057کارنامه
3على طالبى ازندريانىتهرانخواجه نصيرالدين طوسيعلى آخوندان8039کارنامه
4مهدى سامانىلاهيجانعلم و تکنيک17.8نورالدين موسى زاده7907کارنامه
5كاميار شمس زادهتهرانخواجه نصيرالدين طوسي16.4محمدجواد جمالى آشتيانى7754کارنامه
6الهام كرمى نرميقىرباط كريماسوههنرستان اسوه7473کارنامه
7سيداميرمحمد زمانى مرتضوىمشهدآيت ا... طالقانيسيدمحمدرضا حسينى7292کارنامه
8زهرا اهنگرنكا...17.1راهله جهادى7240کارنامه
9عارف ارجمندياسوج...اميد عباس پور7217کارنامه
10فاطمه السادات احتشامتهرانفردوس هنرستان دختر17ريحانه بهزادى مقدم7196کارنامه
11غزاله محمدى زادهرباط كريماسوههنرستان اسوه7194کارنامه
12آيناز شهباززادهساريبعثت 119.9محدثه راد7160کارنامه
13پويا صفرى ديزجتبريزهنرستان حكمت (فني وحرفه اى 1(هنرستان حكمت7143کارنامه
14حديثه شعبان نورحتهرانبتول آقامحمدي18.7ريحانه بهزادى مقدم7126کارنامه
15عليرضا محمدىتهراناحرارآرمان كهريزى7050کارنامه
16مرجان فيضىتهرانسر...19.5شيرين قرايلو7015کارنامه
17فاطمه بختيارىتهراننرگسژيلا ابراهيمى6884کارنامه
18سجاد لشنىاراكشهيدرجائيمجتبى نظام آبادى6840کارنامه
19افشين رضائى مسعودىاسدآبادفنى امام17.2مهدى صوفيانى6838کارنامه
19زهرا طاهرىشيرازمعدل19.7زينب عسكرى6838کارنامه
21اسوه نورى زادهمريوانمائده18نسبيه دانشى6828کارنامه
22اميد نيك راهقزوينخواجه نصيرالدين طوسي15.3رامين امينى6826کارنامه
23شو بو بالواسهمريوان...نسبيه دانشى6805کارنامه
24مرجان السادات تقى زادهتهرانآسيه18ريحانه بهزادى مقدم6737کارنامه
25فاطمه اسماعيلىرباط كريماسوههنرستان اسوه6721کارنامه
26ليلا باقرىرباط كريماسوههنرستان اسوه6719کارنامه
27آرزو نوذرىتهران...16.9سميه شيراوندى6710کارنامه
28زهره سالمتهرانحاميمدرسه حامى(1)6688کارنامه
29محدثه يزدانىتهرانشهيد رحماني18.8ژيلا ابراهيمى6686کارنامه
30سميرا ابراهيمىتهرانبتول آقامحمدي18.8ريحانه بهزادى مقدم6663کارنامه
31الهه پرى نژادساريبعثت 118محدثه راد6645کارنامه
32پژمان كرمىکامياران...صلاح قادرى6635کارنامه
33ميثم حاجى رستم لوتهرانکاروانديشه 17.7على آخوندان6630کارنامه
34زينب خالدىتهران...18.9سميه شيراوندى6573کارنامه
35شادى رحمانىبانه پويندگان16.2سميه ابن عباس6533کارنامه
36كوثر رحيمى آزادكرمانشاه حرفه اي ياس19.7فرشته پناهى6499کارنامه
36على حسين زادهتهرانخواجه نصيرالدين طوسي17.6محمدجواد جمالى آشتيانى6499کارنامه
38محمد حيدرىساوهشهيد دکتر مفتح17.1مرتضى رضايى6492کارنامه
39مهديه مالكىيزدسيد علي اکبر سالاري17.2صديقه دادفر6472کارنامه
40پوريا غلامىتهرانهنرستان انفورماتيك ايرانهنرستان انفورماتيك ايران6461کارنامه
41پرديس امير روحانىتبريزهنرستان توحيد18.3افسانه آذرآبادى6419کارنامه
42نيلوفر فراهانىتهراننرگس18.4ريحانه بهزادى مقدم6400کارنامه
43زهرا على پورجلفا...محبوبه نادرى6399کارنامه
44فاطمه رضايىخوانسار...18.8فاطمه ذوالفقارى6396کارنامه
45نسيم نصيرى چرلوتهرانبتول آقامحمدي19.7ريحانه بهزادى مقدم6384کارنامه
45فهيمه سادات حسينى ماهينىتهرانآسيه18.4ريحانه بهزادى مقدم6384کارنامه
47فاطمه مير رستمىانارباقر العلوم طاهره عسكرى6372کارنامه
48مريم پناهندهشهرضاتقوي19.4فرزانه على عسگرى6370کارنامه
49فرزاد محمدزاده آذررباط كريمشهيد نورانى پور16.6مهدى فيض اللهى6361کارنامه
50مهرداد جوهرزادهتهرانانفورماتيك تهران16.2محسن خاورزاده6357کارنامه