کانون فرهنگی آموزش - قلم چی

توجه:  نمایش اسامی در این قسمت به معدل و نتایج آزمون های قبل بستگی دارد .انتخاب استان:  انتخاب شهر: دبيرستان > سوم تجربي > 8 دی 1391مهسا دولتشاهى
سيدشايان پورميربابائى
مهدى آشفته پرچيكلائى
امير حسين مرتضائى
فائزه عباس پور كبودان
نام :
شهر :
مدرسه :
پشتیبان :
تراز :
مهسا دولتشاهى 
خرم آباد 
فرزانگان 
مهديه هراتى 
7935 
سيدشايان پورميربابائى 
لاهيجان 
شهيد بهشتى 
بهادر طايفه جلالى 
7912 
مهدى آشفته پرچيكلائى 
قائم شهر 
شهيد بهشتي 
مجيد شيرآقائى كوتنائى 
7886 
امير حسين مرتضائى 
لاهيجان 
شهيد بهشتى 
بهادر طايفه جلالى 
7869 
فائزه عباس پور كبودان 
تبريز 
فرزانگان 
ماهرخ مروتى شريفى 
7864 


ردیفنام دانش آموزنام شهرنام مدرسهمعدلنام پشتیبانترازکارنامه
1مهسا دولتشاهىخرم آبادفرزانگانمهديه هراتى7935کارنامه
2سيدشايان پورميربابائىلاهيجانشهيد بهشتى20بهادر طايفه جلالى7912کارنامه
3مهدى آشفته پرچيكلائىقائم شهرشهيد بهشتي19.6مجيد شيرآقائى كوتنائى7886کارنامه
4امير حسين مرتضائىلاهيجانشهيد بهشتى20بهادر طايفه جلالى7869کارنامه
5فائزه عباس پور كبودانتبريزفرزانگان10ماهرخ مروتى شريفى7864کارنامه
6زهرا رفيعىشهركردفرزانگان 19.9دبيرستان فرزانگان7828کارنامه
7محمد عاجلواراكعلامه (حلي سمپاد)19.7ايمان شيعه نژاد7814کارنامه
8عليرضا فتحىتهرانپورجواديمدرسه پورجوادي7801کارنامه
9فاطمه فاضلى فردخرم آبادفرزانگانمهديه هراتى7768کارنامه
10فاطمه نوذرىقائم شهرفرزانگان20مرضيه پالشى7716کارنامه
10مجتبى محمدپناهآملشهيد بهشتي19.9رضا نيك زاد7716کارنامه
12غزاله صالح آبادىكاشانفرزانگان20مرسده سپهرنيا7708کارنامه
13مليكا احمدىگرمسارمحدثه19.7الهام جعفرى7701کارنامه
14ارمان زين الدينى ميمندشهربابكطلا يه داران18عبدالرسول جمالى7679کارنامه
15سيده فائزه جزايرىشهركردفرزانگان 19.5دبيرستان فرزانگان7673کارنامه
16سينا نادرىتبريزشهيدمدنى19.9اميد ابراهيمى شاهد7669کارنامه
17فرزانه افشارىتبريزفرزانگان19.9اكرم بهارى7661کارنامه
18كمند خلجتهرانفرزانگان19.9مهديه محمودى7627کارنامه
19ناصر بهارىمهابادشاهد19.9ميلاد الهى7624کارنامه
20نگار ضيايىمشهدفرهيختگانتكتم غفاريان7618کارنامه
21سميه برجى نژادچيانهنقدهطيبه20زهرا لطفى7607کارنامه
22سلوا حجازىتبريزفرزانگان10يلدا ارجمند7594کارنامه
22شىدا لفظ لنجانىاصفهانفرزانگان امين-ناحيه320سارا باباصفرى7594کارنامه
24على ذوالفقارىطبسرسول اكرم20محمد جلالى7576کارنامه
25حسين خوشخوقوچانتيزهوشان طلايه داران20سيروس عفت پناه7566کارنامه
26مهيار مهدوىشاهين دژشاهد پسران20رضا گل احمدى7562کارنامه
27سيد رضا مرتضوى زادهاهوازشهيد بهشتي19.5على احمديان7560کارنامه
28پيمان قدرتىتبريزشهيدمدنى10اميد ابراهيمى شاهد7554کارنامه
29رضا روزداركاشمرآيت اله خامنه اى19.7محمد هادى ذاكرى7548کارنامه
30سيمين بهرامىبمفرزانگان20سميه كمال الدينى7546کارنامه
31هژير نقشبندىسنندجتيز هوشان شهيد بهشتي ( سمپاد)19.8شاهو منطقى7538کارنامه
32مهسا عليزاده پرمهراردبيلفرزانگان20ندا دلنواز7537کارنامه
33محمد رحمانىبجنوردشهيد بهشتي تيزهوشان19.8اميد اسعدى سامانى7530کارنامه
34زهرا احمد پورشهركردفرزانگان 19.9دبيرستان فرزانگان7528کارنامه
35محمدرضا صفائىتربت حيدريهشهيد بهشتى0حسين شعبانى7521کارنامه
36وحيد ارمغانىياسوجشهيد بهشتى 19.8مصطفى شيرزاده تلزالى7520کارنامه
37نيما محمدعلى زادهماكوحكمتمجتبى قلى پور قره تپه7519کارنامه
38عليرضا شمسى لاهيجانىلاهيجانشهيد بهشتى19.8بهادر طايفه جلالى7513کارنامه
39اميرمحمد مهديان دهكردىاصفهانسادات19.9رضا خلوصى7512کارنامه
40احد ده ده زادهسلماس...19.9حسن قاضى7510کارنامه
41محمدمعين تركمانهمدانعلامه حلي19.8آرين گودرزى7502کارنامه
41اميرحسين جسرىماكورهپويان20محسن نجف زاده7502کارنامه
43كسرى معين آبادى بيدگلىقمشهيدقدوسى19.6عباس جاويد7497کارنامه
43كيومرث كاظم پور مفردمشهدهاشمى نژاد 120رضا عالمى7497کارنامه
45على زارعشيروانطلايه داران19.9حسين اصغرى7494کارنامه
46زانا رحيم زادهسقزفجر19.7سيد كمال حسينى7490کارنامه
47زهرا كلاه چىدزفولفرزانگان20ليلا پورعابد7489کارنامه
48فرانك لطفى عمرانقائم شهرفرزانگان19.9مرضيه پالشى7482کارنامه
49اوين لاهوتىمهابادبيان شيلان شريفى7479کارنامه
50امير مسعود ندافىيزدشهيد صدوقي19.8فضل اله انتظارى7478کارنامه
51مريم فتوحىتبريزفرزانگان10مريم كاظمى7476کارنامه
51فائزه اكبرى فرخوانتبريزفرزانگان19.9ماهرخ مروتى شريفى7476کارنامه
51افسانه قاسم زاده اجيرلوپارس‌آباد مغانبنت الهديسحر وقار7476کارنامه
54رضا توسلىبابلسر...18.5رضا يزدانى7471کارنامه
55فريده رضائىمشهدفرزانگان2فريال فرجادپزشك7470کارنامه
56مهرناز اميرىگرمسارمحدثه19.8الهام جعفرى7469کارنامه
57سينا مقصودىاهوازشهيد بهشتي19.6على احمديان7467کارنامه
58مينا مطلب زاده خانميرىآذرشهرفرزانگان19.8سميه عباس زاده7464کارنامه
59زهرا شهپرتبريزتوان19.7يلدا ارجمند7462کارنامه
60نيكا خوشدلشهركردفرزانگان 19.6دبيرستان فرزانگان7460کارنامه
61محمدصادق نصرشيرازشهيددستغيب19.2محمد خاموشى7458کارنامه
62سحر عسگرىسمنانفرزانگان19.9فاطمه اسلامى پور7457کارنامه
63اشكان اشترياناهوازشهيد بهشتي19بهياد هنربخش7454کارنامه
64الهام حسينىپارس‌آباد مغانبنت الهديسحر وقار7450کارنامه
65افسانه عيوضلوخويفرزانگان19.8سوسن اعزامى7442کارنامه
66شهريار رزاقى كلجاهىتبريزشهيدمدنى19.7مهرداد ميرزاى قهوه7433کارنامه
66مونا ملازينلتهرانفراست 17.3مهديه محمودى7433کارنامه
68آيدا همتااراكفرزانگان (سمپاد)20الهام اسماعيليون7428کارنامه
69نادر روح زاده لدارىبندپينمونه فيروزجائيان19.7مجيد اكبرزاده لدارى7420کارنامه
70هومن سجودىاروميهشهيد بهشتي19.8ابراهيم رنجبر7418کارنامه
71پريسا رستمى راداردبيلفرزانگان محقق اردبيلى19.9ويدا فولادى7411کارنامه
72غزاله پور علىمشهدفرزانگان119.9فريال فرجادپزشك7410کارنامه
73الهه پسيانيانتبريزفرزانگان19.8يلدا ارجمند7409کارنامه
74پريا كاوهمهابادبيان 20شيلان شريفى7404کارنامه
74درين مقصودلوگرگانفرزانگان20زهرا مهاجر7404کارنامه
76فاطمه شهركىزاهدانفرزانگان20مريم كسروى7399کارنامه
77على حالتى املشىاملشياسين19.7ياسر حيدرى7396کارنامه
77كيارش عظيم زادهيزدشهيد صدوقي19.5فضل اله انتظارى7396کارنامه
77محمدرضا كسروىاراكعلامه (حلي سمپاد)19.6سعيد گلابى7396کارنامه
80پويا بدرى گرگرىتبريزشهيدمدنى19.4عليرضا شاملو7392کارنامه
80صفا رئيسىتبريزفرزانگان10آرزو سليمانى7392کارنامه
82سيد وحيد طاهرىسمنانشهيد بهشتي19.6پوريا طاهريان7385کارنامه
83زهرا منتظرىيزدفرزانگان18ندا بيك7383کارنامه
84منا حاجى فاضلىتبريزفرزانگان19.3ماهرخ مروتى شريفى7382کارنامه
85سيد دانيال معصومى كفشگرىساريشهيد بهشتي سمپاد19.6آرمين مرادى7381کارنامه
86سينا راستى اردكانىاصفهانشهيداژه اى20آرش يگانه7376کارنامه
87سيده فرناز حسينيانشهركردفرزانگان 19.6دبيرستان فرزانگان7375کارنامه
88سروش حسينى كاكرودىاملشياسين19.6ياسر حيدرى7372کارنامه
89عباس قيماهوازشهيد بهشتي19.4بهياد هنربخش7370کارنامه
90شقايق نويدتهرانفدک1818.5افسانه نجفى7367کارنامه
91الهه اشرف مدرسبهبهانفرزانگان تيز هوش18.5راهله عليرضاپور7363کارنامه
92اميررضا حميدىتنكابنشهيد بهشتي19.6عليرضا لطفى7361کارنامه
93محمدرضا نصيرىتنكابنشهيد بهشتي19.8عليرضا لطفى7358کارنامه
93صبا جهانىشيرازفرزانگان20فاطمه خاكسار7358کارنامه
95سيدحسام الدين خاتمىقمشهيدقدوسىعباس جاويد7353کارنامه
96خديجه گردىباخرز...بنت الهدى رياحى7352کارنامه
97على متذكراهوازشهيد بهشتي19.7سيد رضا دخيل پور7351کارنامه
98اشكان عزيزىبندرعباسشهيد حقاني20رضا مدهنى7342کارنامه
99وجيهه هادوىيزدفرزانگان19.9حميده رمضانى7340کارنامه
100فائزه صفارشرقتربت حيدريهفرزانگان مريم خليلى7335کارنامه
101سينا نصيرنياسبزوارشهيد بهشتي19.8اميرمحمد مسعودى فر7334کارنامه
102مجتبى پندهمرندعلامه جعفري19.1امير صابر7333کارنامه
103سيد محمد حسن حسينىساوهطلايه داران18.9حسين عبدالملكى7332کارنامه
104حسين حمزه لويىملايرنمونه سيفيه19.9سروش خانجانى7324کارنامه
105كيميا قياسوندكنگاورالزهراء20ساناز نظرى فر7323کارنامه
106سيده غزل ميرآقاجان تباراميرىبابلفرزانگان (دختر)19.9سيده نيلوفر جعفريان اميرى7318کارنامه
107اميد صدرآرانىكاشانالغدير19.9مجيد خسروى7316کارنامه
108حنانه صفى اقدمتهرانفرزانگان خوارزمي19.3مرجان شه پناه7312کارنامه
109پدرام نژادنادرىقائم شهرشهيد بهشتي18.3مجيد شيرآقائى كوتنائى7310کارنامه
110يلدا شمساصفهانفرزانگان امين-ناحيه319.7ناهيد مشتاق7309کارنامه
111سينا دوزچى زادهخويعلامه حلي19.2جليل الهويردى پور7307کارنامه
112بهنام پرندوشرشتميرزاكوچك خان 20رضا رجبى7304کارنامه
113اميد ضيائىاصفهانسادات20سيدحامد صابرى7300کارنامه
114مسعود آقاباقرى طزرجانىيزدشهيد صدوقي19.4فضل اله انتظارى7297کارنامه
115پريا حليمىتبريزفرزانگان20يلدا ارجمند7294کارنامه
116محمدامين كرمىبندرعباسشهيد حقاني18.9رضا مدهنى7291کارنامه
117اميررضا مدعى نمارشتميرزاكوچك خان 19.9نويد اميديان7289کارنامه
118داود قيصى پوربهبهانطلايه داران19.8عباس مشتاقى7283کارنامه
118افسون اكرمى سقين سراتبريزفرزانگان12مريم كاظمى7283کارنامه
120زهرا مرادى مزرعه نويزدفرزانگان19.7نعيمه رمضانى7282کارنامه
121مينا حسينى كوكمرىخويفرزانگان19.8سوسن اعزامى7281کارنامه
122تهمينه رجب زادهگرگانفرزانگانزهرا مهاجر7278کارنامه
123آيسان شهمراد مغانلوتبريزفرزانگان10يلدا ارجمند7277کارنامه
124سينا حسنپوراهرانديشه نوينمصطفى كلاهدوزى7275کارنامه
125سجاد داوودىاصفهانمدرسان تهران1مدرسان تهران17268کارنامه
126سجاد توحيدىبردسير...20رضوان خسروى7265کارنامه
126سياوش دادرسپارس‌آباد مغانبرهانلاله مصيب زاده7265کارنامه
128مژده امير جاملوئىاهوازفرزانگان19.9مرضيه دادگر7264کارنامه
129برديا افشاريانرشتميرزاكوچك خان 19.7رضا رجبى7263کارنامه
129فاطمه وريج كاظمىكرجفرزانگان 19.9مهسا توكلى7263کارنامه
131ايمان حسين نژادقائم شهرشهيد بهشتي19.1مجيد شيرآقائى كوتنائى7260کارنامه
132احسان فرشباف طلوعىتبريزشهيدمدنى10مهرداد ميرزاى قهوه7258کارنامه
133محبوبه دردى پورايرانشهرمدرسه خاش20فهيمه هاشم زهى7253کارنامه
134ثمين على حسينىمرندخضرا19.8شبنم اكبرزاده7245کارنامه
135سارا مهرگانتنكابنفرزانگان20مريم گلى توانا7243کارنامه
136زهرا غيجىعلي آبادكتول...19صديقه مهدوى7242کارنامه
137على يارمحمدىتنكابنشهيد بهشتي19.6عليرضا لطفى7240کارنامه
137حامد رحمانى يوشانلويىسلماس...17حسن قاضى7240کارنامه
139فائزه شهرامى پورزاهدانفرزانگان20مريم كسروى7237کارنامه
139جواد حياتى گرجاناردبيلشهيد بهشتي19.5محسن اسمعيل زاده7237کارنامه
141شكيبا حيدرىقائم شهرفرزانگان19.9مرضيه پالشى7236کارنامه
142مصطفى محمودىرضوانشهرتيزهوشان ميرزاکوچک خان19.9وحيد حسن زاده7235کارنامه
143معصومه زيبنده گرجىبهشهرفرزانگانليلا منصورى7233کارنامه
144زهرا ستارىتبريزفرزانگان10يلدا ارجمند7232کارنامه
144مريم عبداللهىمشكين شهر...بهناز محمدى7232کارنامه
146حسين نخعىبهبهانطلايه داران20عباس مشتاقى7223کارنامه
147نگار مراديانكرمانفرزانگان ( سمپاد )20فاطمه كمالى7221کارنامه
148على فلاحىبجنوردشهيد بهشتي تيزهوشان19.5ابوالفضل نادرى7218کارنامه
149سوگند اميدى گرگرىتبريزفرزانگان10مريم كاظمى7214کارنامه
150سلما صديقىتربت جامتيزهوشان فرزانگان19.6طيبه عظيمى7213کارنامه
151هديه سيداسماعيلىخويشهداى فرهنگى20سعيده ذاكرى7212کارنامه
152سيد احمد حسينىمريوانفرزانگان19.5آرمان شكرى7207کارنامه
152كيميا صدرالهىتهرانابوريحان19مهديه محمودى7207کارنامه
152مهسا كلاهدوزمحمدىتبريزفرزانگان19.5سحر بنا خطيبى7207کارنامه
155معصومه جليل پورآذرشهرفرزانگان20سميه عباس زاده7206کارنامه
156مجيد محمدىنقدهمطهري19.8جلال بايزيدى7203کارنامه
157پريا نظامىمياندوآبتيزهوشان فرزانگان20پريناز طباطبايى7202کارنامه
157سهيل صادقى زادهشهركردشهيد بهشتى18.3دبيرستان تيزهوشان بهشتى7202کارنامه
159ميلاد دودانگهقزوينشهيدبابائي مهدى ايلكا7200کارنامه
160سيد رضا ميرجليلىيزدشهيد صدوقي19فضل اله انتظارى7199کارنامه
161بنيامين محمدىشاهرودشهيد بهشتي 19.9سيد على طباطبايى7198کارنامه
162على سهيلىكرجملاصدرا19.9على مجيدى7191کارنامه
163بهراد صفر پور املشىاملشياسين20ياسر حيدرى7186کارنامه
164ماهرخ جان محمدىاسفراينفرزانگان19.7رويا ايمانى7184کارنامه
165مريم مقدسسيرجانفرزانگان(سمپاد)20فرزانه نجمى نژاد7183کارنامه
166بشرى باقرىلنگرودفرزانگان20فاطمه عليزاده7177کارنامه
166على امانىشهركردشهيد بهشتى19.4دبيرستان تيزهوشان بهشتى7177کارنامه
168محمد عبدالهى منصورخانىياسوجشهيد بهشتى 19.9مهدى امينى7173کارنامه
168آرش قمرشوشترىبندرعباسشهيد حقاني19.7رضا مدهنى7173کارنامه
170زهرا السادات امامى ميبدىكرجفرزانگان 19.8مهسا توكلى7170کارنامه
171فاطمه قره جهبندرتركمنسيزده آبان20سحر رئيسى7168کارنامه
172امير رضا فرجى عراقىتنكابنشهيد بهشتي19.5عليرضا لطفى7166کارنامه
172كاميار طيبىسيرجانآيت الله خامنه اي19.5احمدعلى نژادكوركى7166کارنامه
174عليرضا عمرائىنهاوندنمونه دولتي امام علي (ع )20اميد سياوشى7163کارنامه
175مهسا زهى سعادتاروميه...20ليلا پاشايى قزلعاشق7161کارنامه
175محمود شينىماه شهرخوارزمي19.6ميثم اسماعيلى7161کارنامه
177امير حسين گلشنى نژادملايرنمونه سيفيه20سروش خانجانى7160کارنامه
178الهام اصغرىتبريزفرزانگان18.9مريم كاظمى7159کارنامه
178شاهين ويسى لردگانمهر19.5جواد محمدى7159کارنامه
180حديثه امينىملايرنمونه حاج محمد ملايرى(سعدى)20مهرنوش ملكى7156کارنامه
180حسين سنجرى مقدمقائنخيامى19.9مجيد بلالى7156کارنامه
182ياسمين ابراهيمىكرجقلم چي20عارفه على نقى7153کارنامه
183فروغ دورقىاهوازفرزانگان20مرضيه دادگر7152کارنامه
184محسن امير سبتكىزرندنمونه فرهنگ20محمود ميرزاحسينى7151کارنامه
184فائزه آلى حسن پورمشهدفرزانگان16.8بهاره سبحانى7151کارنامه
186صبا خشچيانتبريزفرزانگان10مريم كاظمى7149کارنامه
186سيد يوسف جواد موسوىطبسرسول اكرم19.9امير مرتاضى7149کارنامه
188سيدعرفان مهدى نژاد ثابتلاهيجانمرکز آموزشي شهيد بهشتي19.9بهادر طايفه جلالى7147کارنامه
189امير پارساشيرازشعيددستغيب19.1محمدجواد معتمدى7146کارنامه
190مهران شايگان زادهسبزوارشهيد بهشتي19اميرمحمد مسعودى فر7145کارنامه
191صنم على لوخويفرزانگان20سعيده ذاكرى7143کارنامه
192فرزين دهقانى محمود آبادىيزدامام حسين19.8محمد على راغبيان7142کارنامه
192امين محمودىنورآباد ممسنيخرد جواد اكبرى7142کارنامه
192زمرد كاشىسمنانفرزانگان19.8فاطمه اسلامى پور7142کارنامه
192مهدى على پورچالدران سياه چشمهشهيدمدرس18.8رسول شريف زادگان7142کارنامه
196نيما جوانشيرقوجه بيگلواردبيلشهيد بهشتي18.8محسن اسمعيل زاده7140کارنامه
197امير مقيمان هوشبشرويهدبيرستان امام رضا 19.6رضا صدقى7139کارنامه
198فرناز شريفى اردانىيزدفرزانگان19.8نعيمه رمضانى7135کارنامه
199امير حسين ميرغنى زادهيزدشهيد صدوقي19.4فضل اله انتظارى7134کارنامه