تعداد بازدید :

نفرات برتر در آزمون 8 دی 1391

انتخاب استان :
انتخاب شهر :

0
مهسا دولتشاهى
0
سيدشايان پورميربابائى
0
مهدى آشفته پرچيكلائى
0
امير حسين مرتضائى
0
فائزه عباس پور كبودان
مهسا دولتشاهى
خرم آباد
سيدشايان پورميربابائى
لاهيجان
مهدى آشفته پرچيكلائى
قائم شهر
امير حسين مرتضائى
لاهيجان
فائزه عباس پور كبودان
تبريز
ردیفنام دانش آموزنام شهرنام مدرسهمعدلنام پشتیبانترازکارنامه
1مهسا دولتشاهىخرم آبادفرزانگانمهديه هراتى7935کارنامه
2سيدشايان پورميربابائىلاهيجانشهيد بهشتى20بهادر طايفه جلالى7912کارنامه
3مهدى آشفته پرچيكلائىقائم شهرشهيد بهشتيمجيد شيرآقائى كوتنائى7886کارنامه
4امير حسين مرتضائىلاهيجانشهيد بهشتى20بهادر طايفه جلالى7869کارنامه
5فائزه عباس پور كبودانتبريزفرزانگانماهرخ مروتى شريفى7864کارنامه
6زهرا رفيعىشهركردفرزانگان دبيرستان فرزانگان7828کارنامه
7محمد عاجلواراكعلامه (حلي سمپاد)ايمان شيعه نژاد7814کارنامه
8عليرضا فتحىتهرانپورجواديمدرسه پورجوادي7801کارنامه
9فاطمه فاضلى فردخرم آبادفرزانگانمهديه هراتى7768کارنامه
10فاطمه نوذرىقائم شهرفرزانگان20مرضيه پالشى7716کارنامه
10مجتبى محمدپناهآملشهيد بهشتيرضا نيك زاد7716کارنامه
12غزاله صالح آبادىكاشانفرزانگان20مرسده سپهرنيا7708کارنامه
13مليكا احمدىگرمسارمحدثهالهام جعفرى7701کارنامه
14ارمان زين الدينى ميمندشهربابكطلا يه داران18عبدالرسول جمالى7679کارنامه
15سيده فائزه جزايرىشهركردفرزانگان دبيرستان فرزانگان7673کارنامه
16سينا نادرىتبريزشهيدمدنىاميد ابراهيمى شاهد7669کارنامه
17فرزانه افشارىتبريزفرزانگاناكرم بهارى7661کارنامه
18كمند خلجتهرانفرزانگانمهديه محمودى7627کارنامه
19ناصر بهارىمهابادشاهدميلاد الهى7624کارنامه
20نگار ضيايىمشهدفرهيختگانتكتم غفاريان7618کارنامه
21سميه برجى نژادچيانهنقدهطيبه20زهرا لطفى7607کارنامه
22سلوا حجازىتبريزفرزانگانيلدا ارجمند7594کارنامه
22شىدا لفظ لنجانىاصفهانفرزانگان امين-ناحيه320سارا باباصفرى7594کارنامه
24على ذوالفقارىطبسرسول اكرم20محمد جلالى7576کارنامه
25حسين خوشخوقوچانتيزهوشان طلايه داران20سيروس عفت پناه7566کارنامه
26مهيار مهدوىشاهين دژشاهد پسران20رضا گل احمدى7562کارنامه
27سيد رضا مرتضوى زادهاهوازشهيد بهشتيعلى احمديان7560کارنامه
28پيمان قدرتىتبريزشهيدمدنىاميد ابراهيمى شاهد7554کارنامه
29رضا روزداركاشمرآيت اله خامنه اىمحمد هادى ذاكرى7548کارنامه
30سيمين بهرامىبمفرزانگان20سميه كمال الدينى7546کارنامه
31هژير نقشبندىسنندجتيز هوشان شهيد بهشتي ( سمپاد)شاهو منطقى7538کارنامه
32مهسا عليزاده پرمهراردبيلفرزانگان20ندا دلنواز7537کارنامه
33محمد رحمانىبجنوردشهيد بهشتي تيزهوشاناميد اسعدى سامانى7530کارنامه
34زهرا احمد پورشهركردفرزانگان دبيرستان فرزانگان7528کارنامه
35محمدرضا صفائىتربت حيدريهشهيد بهشتى0حسين شعبانى7521کارنامه
36وحيد ارمغانىياسوجشهيد بهشتى مصطفى شيرزاده تلزالى7520کارنامه
37نيما محمدعلى زادهماكوحكمتمجتبى قلى پور قره تپه7519کارنامه
38عليرضا شمسى لاهيجانىلاهيجانشهيد بهشتىبهادر طايفه جلالى7513کارنامه
39اميرمحمد مهديان دهكردىاصفهانساداترضا خلوصى7512کارنامه
40احد ده ده زادهسلماس...حسن قاضى7510کارنامه
41محمدمعين تركمانهمدانعلامه حليآرين گودرزى7502کارنامه
41اميرحسين جسرىماكورهپويان20محسن نجف زاده7502کارنامه
43كسرى معين آبادى بيدگلىقمشهيدقدوسىعباس جاويد7497کارنامه
43كيومرث كاظم پور مفردمشهدهاشمى نژاد 120رضا عالمى7497کارنامه
45على زارعشيروانطلايه دارانحسين اصغرى7494کارنامه
46زانا رحيم زادهسقزفجرسيد كمال حسينى7490کارنامه
47زهرا كلاه چىدزفولفرزانگان20ليلا پورعابد7489کارنامه
48فرانك لطفى عمرانقائم شهرفرزانگانمرضيه پالشى7482کارنامه
49اوين لاهوتىمهابادبيان شيلان شريفى7479کارنامه
50امير مسعود ندافىيزدشهيد صدوقيفضل اله انتظارى7478کارنامه
51مريم فتوحىتبريزفرزانگانمريم كاظمى7476کارنامه
51فائزه اكبرى فرخوانتبريزفرزانگانماهرخ مروتى شريفى7476کارنامه
51افسانه قاسم زاده اجيرلوپارس‌آباد مغانبنت الهديسحر وقار7476کارنامه
54رضا توسلىبابلسر...رضا يزدانى7471کارنامه
55فريده رضائىمشهدفرزانگان2فريال فرجادپزشك7470کارنامه
56مهرناز اميرىگرمسارمحدثهالهام جعفرى7469کارنامه
57سينا مقصودىاهوازشهيد بهشتيعلى احمديان7467کارنامه
58مينا مطلب زاده خانميرىآذرشهرفرزانگانسميه عباس زاده7464کارنامه
59زهرا شهپرتبريزتوانيلدا ارجمند7462کارنامه
60نيكا خوشدلشهركردفرزانگان دبيرستان فرزانگان7460کارنامه
61محمدصادق نصرشيرازشهيددستغيبمحمد خاموشى7458کارنامه
62سحر عسگرىسمنانفرزانگانفاطمه اسلامى پور7457کارنامه
63اشكان اشترياناهوازشهيد بهشتي19بهياد هنربخش7454کارنامه
64الهام حسينىپارس‌آباد مغانبنت الهديسحر وقار7450کارنامه
65افسانه عيوضلوخويفرزانگانسوسن اعزامى7442کارنامه
66شهريار رزاقى كلجاهىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7433کارنامه
66مونا ملازينلتهرانفراست مهديه محمودى7433کارنامه
68آيدا همتااراكفرزانگان (سمپاد)20الهام اسماعيليون7428کارنامه
69نادر روح زاده لدارىبندپينمونه فيروزجائيانمجيد اكبرزاده لدارى7420کارنامه
70هومن سجودىاروميهشهيد بهشتيابراهيم رنجبر7418کارنامه
71پريسا رستمى راداردبيلفرزانگان محقق اردبيلىويدا فولادى7411کارنامه
72غزاله پور علىمشهدفرزانگان1فريال فرجادپزشك7410کارنامه
73الهه پسيانيانتبريزفرزانگانيلدا ارجمند7409کارنامه
74پريا كاوهمهابادبيان 20شيلان شريفى7404کارنامه
74درين مقصودلوگرگانفرزانگان20زهرا مهاجر7404کارنامه
76فاطمه شهركىزاهدانفرزانگان20مريم كسروى7399کارنامه
77على حالتى املشىاملشياسينياسر حيدرى7396کارنامه
77كيارش عظيم زادهيزدشهيد صدوقيفضل اله انتظارى7396کارنامه
77محمدرضا كسروىاراكعلامه (حلي سمپاد)سعيد گلابى7396کارنامه
80پويا بدرى گرگرىتبريزشهيدمدنىعليرضا شاملو7392کارنامه
80صفا رئيسىتبريزفرزانگانآرزو سليمانى7392کارنامه
82سيد وحيد طاهرىسمنانشهيد بهشتيپوريا طاهريان7385کارنامه
83زهرا منتظرىيزدفرزانگان18ندا بيك7383کارنامه
84منا حاجى فاضلىتبريزفرزانگانماهرخ مروتى شريفى7382کارنامه
85سيد دانيال معصومى كفشگرىساريشهيد بهشتي سمپادآرمين مرادى7381کارنامه
86سينا راستى اردكانىاصفهانشهيداژه اى20آرش يگانه7376کارنامه
87سيده فرناز حسينيانشهركردفرزانگان دبيرستان فرزانگان7375کارنامه
88سروش حسينى كاكرودىاملشياسينياسر حيدرى7372کارنامه
89عباس قيماهوازشهيد بهشتيبهياد هنربخش7370کارنامه
90شقايق نويدتهرانفدک18افسانه نجفى7367کارنامه
91الهه اشرف مدرسبهبهانفرزانگان تيز هوشراهله عليرضاپور7363کارنامه
92اميررضا حميدىتنكابنشهيد بهشتيعليرضا لطفى7361کارنامه
93محمدرضا نصيرىتنكابنشهيد بهشتيعليرضا لطفى7358کارنامه
93صبا جهانىشيرازفرزانگان20فاطمه خاكسار7358کارنامه
95سيدحسام الدين خاتمىقمشهيدقدوسىعباس جاويد7353کارنامه
96خديجه گردىباخرز...بنت الهدى رياحى7352کارنامه
97على متذكراهوازشهيد بهشتيسيد رضا دخيل پور7351کارنامه
98اشكان عزيزىبندرعباسشهيد حقاني20رضا مدهنى7342کارنامه
99وجيهه هادوىيزدفرزانگانحميده رمضانى7340کارنامه
100فائزه صفارشرقتربت حيدريهفرزانگان مريم خليلى7335کارنامه
101سينا نصيرنياسبزوارشهيد بهشتياميرمحمد مسعودى فر7334کارنامه
102مجتبى پندهمرندعلامه جعفريامير صابر7333کارنامه
103سيد محمد حسن حسينىساوهطلايه دارانحسين عبدالملكى7332کارنامه
104حسين حمزه لويىملايرنمونه سيفيهسروش خانجانى7324کارنامه
105كيميا قياسوندكنگاورالزهراء20ساناز نظرى فر7323کارنامه
106سيده غزل ميرآقاجان تباراميرىبابلفرزانگان (دختر)سيده نيلوفر جعفريان اميرى7318کارنامه
107اميد صدرآرانىكاشانالغديرمجيد خسروى7316کارنامه
108حنانه صفى اقدمتهرانفرزانگان خوارزميمرجان شه پناه7312کارنامه
109پدرام نژادنادرىقائم شهرشهيد بهشتيمجيد شيرآقائى كوتنائى7310کارنامه
110يلدا شمساصفهانفرزانگان امين-ناحيه3ناهيد مشتاق7309کارنامه
111سينا دوزچى زادهخويعلامه حليجليل الهويردى پور7307کارنامه
112بهنام پرندوشرشتميرزاكوچك خان 20رضا رجبى7304کارنامه
113اميد ضيائىاصفهانسادات20سيدحامد صابرى7300کارنامه
114مسعود آقاباقرى طزرجانىيزدشهيد صدوقيفضل اله انتظارى7297کارنامه
115پريا حليمىتبريزفرزانگان20يلدا ارجمند7294کارنامه
116محمدامين كرمىبندرعباسشهيد حقانيرضا مدهنى7291کارنامه
117اميررضا مدعى نمارشتميرزاكوچك خان نويد اميديان7289کارنامه
118داود قيصى پوربهبهانطلايه دارانعباس مشتاقى7283کارنامه
118افسون اكرمى سقين سراتبريزفرزانگانمريم كاظمى7283کارنامه
120زهرا مرادى مزرعه نويزدفرزانگاننعيمه رمضانى7282کارنامه
121مينا حسينى كوكمرىخويفرزانگانسوسن اعزامى7281کارنامه
122تهمينه رجب زادهگرگانفرزانگانزهرا مهاجر7278کارنامه
123آيسان شهمراد مغانلوتبريزفرزانگانيلدا ارجمند7277کارنامه
124سينا حسنپوراهرانديشه نوينمصطفى كلاهدوزى7275کارنامه
125سجاد داوودىاصفهانمدرسان تهرانمدرسان تهران17268کارنامه
126سجاد توحيدىبردسير...20رضوان خسروى7265کارنامه
126سياوش دادرسپارس‌آباد مغانبرهانلاله مصيب زاده7265کارنامه
128مژده امير جاملوئىاهوازفرزانگانمرضيه دادگر7264کارنامه
129برديا افشاريانرشتميرزاكوچك خان رضا رجبى7263کارنامه
129فاطمه وريج كاظمىكرجفرزانگان مهسا توكلى7263کارنامه
131ايمان حسين نژادقائم شهرشهيد بهشتيمجيد شيرآقائى كوتنائى7260کارنامه
132احسان فرشباف طلوعىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7258کارنامه
133محبوبه دردى پورايرانشهرمدرسه خاش20فهيمه هاشم زهى7253کارنامه
134ثمين على حسينىمرندخضراشبنم اكبرزاده7245کارنامه
135سارا مهرگانتنكابنفرزانگان20مريم گلى توانا7243کارنامه
136زهرا غيجىعلي آبادكتول...19صديقه مهدوى7242کارنامه
137على يارمحمدىتنكابنشهيد بهشتيعليرضا لطفى7240کارنامه
137حامد رحمانى يوشانلويىسلماس...17حسن قاضى7240کارنامه
139فائزه شهرامى پورزاهدانفرزانگان20مريم كسروى7237کارنامه
139جواد حياتى گرجاناردبيلشهيد بهشتيمحسن اسمعيل زاده7237کارنامه
141شكيبا حيدرىقائم شهرفرزانگانمرضيه پالشى7236کارنامه
142مصطفى محمودىرضوانشهرتيزهوشان ميرزاکوچک خانوحيد حسن زاده7235کارنامه
143معصومه زيبنده گرجىبهشهرفرزانگانليلا منصورى7233کارنامه
144زهرا ستارىتبريزفرزانگانيلدا ارجمند7232کارنامه
144مريم عبداللهىمشكين شهر...بهناز محمدى7232کارنامه
146حسين نخعىبهبهانطلايه داران20عباس مشتاقى7223کارنامه
147نگار مراديانكرمانفرزانگان ( سمپاد )20فاطمه كمالى7221کارنامه
148على فلاحىبجنوردشهيد بهشتي تيزهوشانابوالفضل نادرى7218کارنامه
149سوگند اميدى گرگرىتبريزفرزانگانمريم كاظمى7214کارنامه
150سلما صديقىتربت جامتيزهوشان فرزانگانطيبه عظيمى7213کارنامه
151هديه سيداسماعيلىخويشهداى فرهنگى20سعيده ذاكرى7212کارنامه
152سيد احمد حسينىمريوانفرزانگانآرمان شكرى7207کارنامه
152كيميا صدرالهىتهرانابوريحان19مهديه محمودى7207کارنامه
152مهسا كلاهدوزمحمدىتبريزفرزانگانسحر بنا خطيبى7207کارنامه
155معصومه جليل پورآذرشهرفرزانگان20سميه عباس زاده7206کارنامه
156مجيد محمدىنقدهمطهريجلال بايزيدى7203کارنامه
157پريا نظامىمياندوآبتيزهوشان فرزانگان20پريناز طباطبايى7202کارنامه
157سهيل صادقى زادهشهركردشهيد بهشتىدبيرستان تيزهوشان بهشتى7202کارنامه
159ميلاد دودانگهقزوينشهيدبابائي مهدى ايلكا7200کارنامه
160سيد رضا ميرجليلىيزدشهيد صدوقي19فضل اله انتظارى7199کارنامه
161بنيامين محمدىشاهرودشهيد بهشتي سيد على طباطبايى7198کارنامه
162على سهيلىكرجملاصدراعلى مجيدى7191کارنامه
163بهراد صفر پور املشىاملشياسين20ياسر حيدرى7186کارنامه
164ماهرخ جان محمدىاسفراينفرزانگانرويا ايمانى7184کارنامه
165مريم مقدسسيرجانفرزانگان(سمپاد)20فرزانه نجمى نژاد7183کارنامه
166بشرى باقرىلنگرودفرزانگان20فاطمه عليزاده7177کارنامه
166على امانىشهركردشهيد بهشتىدبيرستان تيزهوشان بهشتى7177کارنامه
168محمد عبدالهى منصورخانىياسوجشهيد بهشتى مهدى امينى7173کارنامه
168آرش قمرشوشترىبندرعباسشهيد حقانيرضا مدهنى7173کارنامه
170زهرا السادات امامى ميبدىكرجفرزانگان مهسا توكلى7170کارنامه
171فاطمه قره جهبندرتركمنسيزده آبان20سحر رئيسى7168کارنامه
172امير رضا فرجى عراقىتنكابنشهيد بهشتيعليرضا لطفى7166کارنامه
172كاميار طيبىسيرجانآيت الله خامنه اياحمدعلى نژادكوركى7166کارنامه
174عليرضا عمرائىنهاوندنمونه دولتي امام علي (ع )20اميد سياوشى7163کارنامه
175مهسا زهى سعادتاروميه...20ليلا پاشايى قزلعاشق7161کارنامه
175محمود شينىماه شهرخوارزميميثم اسماعيلى7161کارنامه
177امير حسين گلشنى نژادملايرنمونه سيفيه20سروش خانجانى7160کارنامه
178الهام اصغرىتبريزفرزانگانمريم كاظمى7159کارنامه
178شاهين ويسى لردگانمهرجواد محمدى7159کارنامه
180حديثه امينىملايرنمونه حاج محمد ملايرى(سعدى)20مهرنوش ملكى7156کارنامه
180حسين سنجرى مقدمقائنخيامىمجيد بلالى7156کارنامه
182ياسمين ابراهيمىكرجقلم چي20عارفه على نقى7153کارنامه
183فروغ دورقىاهوازفرزانگان20مرضيه دادگر7152کارنامه
184محسن امير سبتكىزرندنمونه فرهنگ20محمود ميرزاحسينى7151کارنامه
184فائزه آلى حسن پورمشهدفرزانگانبهاره سبحانى7151کارنامه
186صبا خشچيانتبريزفرزانگانمريم كاظمى7149کارنامه
186سيد يوسف جواد موسوىطبسرسول اكرمامير مرتاضى7149کارنامه
188سيدعرفان مهدى نژاد ثابتلاهيجانمرکز آموزشي شهيد بهشتيبهادر طايفه جلالى7147کارنامه
189امير پارساشيرازشعيددستغيبمحمدجواد معتمدى7146کارنامه
190مهران شايگان زادهسبزوارشهيد بهشتي19اميرمحمد مسعودى فر7145کارنامه
191صنم على لوخويفرزانگان20سعيده ذاكرى7143کارنامه
192فرزين دهقانى محمود آبادىيزدامام حسينمحمد على راغبيان7142کارنامه
192امين محمودىنورآباد ممسنيخرد جواد اكبرى7142کارنامه
192زمرد كاشىسمنانفرزانگانفاطمه اسلامى پور7142کارنامه
192مهدى على پورچالدران سياه چشمهشهيدمدرسرسول شريف زادگان7142کارنامه
196نيما جوانشيرقوجه بيگلواردبيلشهيد بهشتيمحسن اسمعيل زاده7140کارنامه
197امير مقيمان هوشبشرويهدبيرستان امام رضا رضا صدقى7139کارنامه
198فرناز شريفى اردانىيزدفرزانگاننعيمه رمضانى7135کارنامه
199امير حسين ميرغنى زادهيزدشهيد صدوقيفضل اله انتظارى7134کارنامه