تعداد بازدید :

نفرات برتر در آزمون 8 دی 1391

انتخاب استان :
انتخاب شهر :

شكيبا نرج آبادى
مهسا دولتشاهى
سيدشايان پورميربابائى
مهدى آشفته پرچيكلائى
امير حسين مرتضائى
شكيبا نرج آبادى
تهران
مهسا دولتشاهى
خرم آباد
سيدشايان پورميربابائى
لاهيجان
مهدى آشفته پرچيكلائى
قائم شهر
امير حسين مرتضائى
لاهيجان
ردیفنام دانش آموزنام شهرنام مدرسهمعدلنام پشتیبانترازکارنامه
1شكيبا نرج آبادىتهرانفرزانگان18نسرين معارفى8047کارنامه
2مهسا دولتشاهىخرم آبادفرزانگانمهديه هراتى7935کارنامه
3سيدشايان پورميربابائىلاهيجانشهيد بهشتى20بهادر طايفه جلالى7912کارنامه
4مهدى آشفته پرچيكلائىقائم شهرشهيد بهشتي19.6مجيد شيرآقائى كوتنائى7886کارنامه
5امير حسين مرتضائىلاهيجانشهيد بهشتى20بهادر طايفه جلالى7869کارنامه
6فائزه عباس پور كبودانتبريزفرزانگانماهرخ مروتى شريفى7864کارنامه
7زهرا رفيعىشهركردفرزانگان 19.9دبيرستان فرزانگان7828کارنامه
8محمد عاجلواراكعلامه (حلي سمپاد)19.7ايمان شيعه نژاد7814کارنامه
9عليرضا فتحىتهرانپورجواديمدرسه پورجوادي7801کارنامه
10فاطمه فاضلى فردخرم آبادفرزانگانمهديه هراتى7768کارنامه
11فاطمه نوذرىقائم شهرفرزانگان20مرضيه پالشى7716کارنامه
11مجتبى محمدپناهآملشهيد بهشتي19.9رضا نيك زاد7716کارنامه
13غزاله صالح آبادىكاشانفرزانگان20مرسده سپهرنيا7708کارنامه
14مليكا احمدىگرمسارمحدثه19.7الهام جعفرى7701کارنامه
15ارمان زين الدينى ميمندشهربابكطلا يه داران18عبدالرسول جمالى7679کارنامه
16سيده فائزه جزايرىشهركردفرزانگان 19.5دبيرستان فرزانگان7673کارنامه
17سينا نادرىتبريزشهيدمدنى19.9اميد ابراهيمى شاهد7669کارنامه
18فرزانه افشارىتبريزفرزانگان19.9اكرم بهارى7661کارنامه
19كمند خلجتهرانفرزانگان19.9مهديه محمودى7627کارنامه
20ناصر بهارىمهابادشاهد19.9ميلاد الهى7624کارنامه
21نگار ضيايىمشهدفرهيختگانتكتم غفاريان7618کارنامه
22سميه برجى نژادچيانهنقدهطيبه20زهرا لطفى7607کارنامه
23سلوا حجازىتبريزفرزانگانيلدا ارجمند7594کارنامه
23شىدا لفظ لنجانىاصفهانفرزانگان امين-ناحيه320سارا باباصفرى7594کارنامه
25على ذوالفقارىطبسرسول اكرم20محمد جلالى7576کارنامه
26حسين خوشخوقوچانتيزهوشان طلايه داران20سيروس عفت پناه7566کارنامه
27مهيار مهدوىشاهين دژشاهد پسران20رضا گل احمدى7562کارنامه
28سيد رضا مرتضوى زادهاهوازشهيد بهشتي19.5على احمديان7560کارنامه
29پيمان قدرتىتبريزشهيدمدنىاميد ابراهيمى شاهد7554کارنامه
30رضا روزداركاشمرآيت اله خامنه اى19.7محمد هادى ذاكرى7548کارنامه
31سيمين بهرامىبمفرزانگان20سميه كمال الدينى7546کارنامه
32هژير نقشبندىسنندجتيز هوشان شهيد بهشتي ( سمپاد)19.8شاهو منطقى7538کارنامه
33مهسا عليزاده پرمهراردبيلفرزانگان20ندا دلنواز7537کارنامه
34محمد رحمانىبجنوردشهيد بهشتي تيزهوشان19.8اميد اسعدى سامانى7530کارنامه
35زهرا احمد پورشهركردفرزانگان 19.9دبيرستان فرزانگان7528کارنامه
36محمدرضا صفائىتربت حيدريهشهيد بهشتى0حسين شعبانى7521کارنامه
37وحيد ارمغانىياسوجشهيد بهشتى 19.8مصطفى شيرزاده تلزالى7520کارنامه
38نيما محمدعلى زادهماكوحكمتمجتبى قلى پور قره تپه7519کارنامه
39عليرضا شمسى لاهيجانىلاهيجانشهيد بهشتى19.8بهادر طايفه جلالى7513کارنامه
40اميرمحمد مهديان دهكردىاصفهانسادات19.9رضا خلوصى7512کارنامه
41احد ده ده زادهسلماس...19.9حسن قاضى7510کارنامه
42محمدمعين تركمانهمدانعلامه حلي19.8آرين گودرزى7502کارنامه
42اميرحسين جسرىماكورهپويان20محسن نجف زاده7502کارنامه
44كسرى معين آبادى بيدگلىقمشهيدقدوسى19.6عباس جاويد7497کارنامه
44كيومرث كاظم پور مفردمشهدهاشمى نژاد 120رضا عالمى7497کارنامه
46على زارعشيروانطلايه داران19.9حسين اصغرى7494کارنامه
47زانا رحيم زادهسقزفجر19.7سيد كمال حسينى7490کارنامه
48زهرا كلاه چىدزفولفرزانگان20ليلا پورعابد7489کارنامه
49فرانك لطفى عمرانقائم شهرفرزانگان19.9مرضيه پالشى7482کارنامه
50اوين لاهوتىمهابادبيان شيلان شريفى7479کارنامه
51امير مسعود ندافىيزدشهيد صدوقي19.8فضل اله انتظارى7478کارنامه
52مريم فتوحىتبريزفرزانگانمريم كاظمى7476کارنامه
52فائزه اكبرى فرخوانتبريزفرزانگان19.9ماهرخ مروتى شريفى7476کارنامه
52افسانه قاسم زاده اجيرلوپارس‌آباد مغانبنت الهديسحر وقار7476کارنامه
55رضا توسلىبابلسر...18.5رضا يزدانى7471کارنامه
56فريده رضائىمشهدفرزانگان2فريال فرجادپزشك7470کارنامه
57مهرناز اميرىگرمسارمحدثه19.8الهام جعفرى7469کارنامه
58سينا مقصودىاهوازشهيد بهشتي19.6على احمديان7467کارنامه
59مينا مطلب زاده خانميرىآذرشهرفرزانگان19.8سميه عباس زاده7464کارنامه
60زهرا شهپرتبريزتوان19.7يلدا ارجمند7462کارنامه
61نيكا خوشدلشهركردفرزانگان 19.6دبيرستان فرزانگان7460کارنامه
62محمدصادق نصرشيرازشهيددستغيب19.2محمد خاموشى7458کارنامه
63سحر عسگرىسمنانفرزانگان19.9فاطمه اسلامى پور7457کارنامه
64اشكان اشترياناهوازشهيد بهشتي19بهياد هنربخش7454کارنامه
65الهام حسينىپارس‌آباد مغانبنت الهديسحر وقار7450کارنامه
66افسانه عيوضلوخويفرزانگان19.8سوسن اعزامى7442کارنامه
67شهريار رزاقى كلجاهىتبريزشهيدمدنى19.7مهرداد ميرزاى قهوه7433کارنامه
67مونا ملازينلتهرانفراست 17.3مهديه محمودى7433کارنامه
69آيدا همتااراكفرزانگان (سمپاد)20الهام اسماعيليون7428کارنامه
70نادر روح زاده لدارىبندپينمونه فيروزجائيان19.7مجيد اكبرزاده لدارى7420کارنامه
71هومن سجودىاروميهشهيد بهشتي19.8ابراهيم رنجبر7418کارنامه
72پريسا رستمى راداردبيلفرزانگان محقق اردبيلى19.9ويدا فولادى7411کارنامه
73غزاله پور علىمشهدفرزانگان119.9فريال فرجادپزشك7410کارنامه
74الهه پسيانيانتبريزفرزانگان19.8يلدا ارجمند7409کارنامه
75پريا كاوهمهابادبيان 20شيلان شريفى7404کارنامه
75درين مقصودلوگرگانفرزانگان20زهرا مهاجر7404کارنامه
77فاطمه شهركىزاهدانفرزانگان20مريم كسروى7399کارنامه
78على حالتى املشىاملشياسين19.7ياسر حيدرى7396کارنامه
78كيارش عظيم زادهيزدشهيد صدوقي19.5فضل اله انتظارى7396کارنامه
78محمدرضا كسروىاراكعلامه (حلي سمپاد)19.6سعيد گلابى7396کارنامه
81پويا بدرى گرگرىتبريزشهيدمدنى19.4عليرضا شاملو7392کارنامه
81صفا رئيسىتبريزفرزانگانآرزو سليمانى7392کارنامه
83سيد وحيد طاهرىسمنانشهيد بهشتي19.6پوريا طاهريان7385کارنامه
84زهرا منتظرىيزدفرزانگان18ندا بيك7383کارنامه
85منا حاجى فاضلىتبريزفرزانگان19.3ماهرخ مروتى شريفى7382کارنامه
86سيد دانيال معصومى كفشگرىساريشهيد بهشتي سمپاد19.6آرمين مرادى7381کارنامه
87سينا راستى اردكانىاصفهانشهيداژه اى20آرش يگانه7376کارنامه
88سيده فرناز حسينيانشهركردفرزانگان 19.6دبيرستان فرزانگان7375کارنامه
89سروش حسينى كاكرودىاملشياسين19.6ياسر حيدرى7372کارنامه
90عباس قيماهوازشهيد بهشتي19.4بهياد هنربخش7370کارنامه
91شقايق نويدتهرانفدک1818.5افسانه نجفى7367کارنامه
92الهه اشرف مدرسبهبهانفرزانگان تيز هوش18.5راهله عليرضاپور7363کارنامه
93اميررضا حميدىتنكابنشهيد بهشتي19.6عليرضا لطفى7361کارنامه
94محمدرضا نصيرىتنكابنشهيد بهشتي19.8عليرضا لطفى7358کارنامه
94صبا جهانىشيرازفرزانگان20فاطمه خاكسار7358کارنامه
96سيدحسام الدين خاتمىقمشهيدقدوسىعباس جاويد7353کارنامه
97خديجه گردىباخرز...بنت الهدى رياحى7352کارنامه
98على متذكراهوازشهيد بهشتي19.7سيد رضا دخيل پور7351کارنامه
99اشكان عزيزىبندرعباسشهيد حقاني20رضا مدهنى7342کارنامه
100وجيهه هادوىيزدفرزانگان19.9حميده رمضانى7340کارنامه
101فائزه صفارشرقتربت حيدريهفرزانگان مريم خليلى7335کارنامه
102سينا نصيرنياسبزوارشهيد بهشتي19.8اميرمحمد مسعودى فر7334کارنامه
103مجتبى پندهمرندعلامه جعفري19.1امير صابر7333کارنامه
104سيد محمد حسن حسينىساوهطلايه داران18.9حسين عبدالملكى7332کارنامه
105حسين حمزه لويىملايرنمونه سيفيه19.9سروش خانجانى7324کارنامه
106كيميا قياسوندكنگاورالزهراء20ساناز نظرى فر7323کارنامه
107سيده غزل ميرآقاجان تباراميرىبابلفرزانگان (دختر)19.9سيده نيلوفر جعفريان اميرى7318کارنامه
108اميد صدرآرانىكاشانالغدير19.9مجيد خسروى7316کارنامه
109حنانه صفى اقدمتهرانفرزانگان خوارزمي19.3مرجان شه پناه7312کارنامه
110پدرام نژادنادرىقائم شهرشهيد بهشتي18.3مجيد شيرآقائى كوتنائى7310کارنامه
111يلدا شمساصفهانفرزانگان امين-ناحيه319.7ناهيد مشتاق7309کارنامه
112سينا دوزچى زادهخويعلامه حلي19.2جليل الهويردى پور7307کارنامه
113بهنام پرندوشرشتميرزاكوچك خان 20رضا رجبى7304کارنامه
114اميد ضيائىاصفهانسادات20سيدحامد صابرى7300کارنامه
115مسعود آقاباقرى طزرجانىيزدشهيد صدوقي19.4فضل اله انتظارى7297کارنامه
116پريا حليمىتبريزفرزانگان20يلدا ارجمند7294کارنامه
117محمدامين كرمىبندرعباسشهيد حقاني18.9رضا مدهنى7291کارنامه
118اميررضا مدعى نمارشتميرزاكوچك خان 19.9نويد اميديان7289کارنامه
119داود قيصى پوربهبهانطلايه داران19.8عباس مشتاقى7283کارنامه
119افسون اكرمى سقين سراتبريزفرزانگانمريم كاظمى7283کارنامه
121زهرا مرادى مزرعه نويزدفرزانگان19.7نعيمه رمضانى7282کارنامه
122مينا حسينى كوكمرىخويفرزانگان19.8سوسن اعزامى7281کارنامه
123تهمينه رجب زادهگرگانفرزانگانزهرا مهاجر7278کارنامه
124آيسان شهمراد مغانلوتبريزفرزانگانيلدا ارجمند7277کارنامه
125سينا حسنپوراهرانديشه نوينمصطفى كلاهدوزى7275کارنامه
126سجاد داوودىاصفهانمدرسان تهرانمدرسان تهران17268کارنامه
127سجاد توحيدىبردسير...20رضوان خسروى7265کارنامه
127سياوش دادرسپارس‌آباد مغانبرهانلاله مصيب زاده7265کارنامه
129مژده امير جاملوئىاهوازفرزانگان19.9مرضيه دادگر7264کارنامه
130برديا افشاريانرشتميرزاكوچك خان 19.7رضا رجبى7263کارنامه
130فاطمه وريج كاظمىكرجفرزانگان 19.9مهسا توكلى7263کارنامه
132ايمان حسين نژادقائم شهرشهيد بهشتي19.1مجيد شيرآقائى كوتنائى7260کارنامه
133احسان فرشباف طلوعىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7258کارنامه
134محبوبه دردى پورايرانشهرمدرسه خاش20فهيمه هاشم زهى7253کارنامه
135ثمين على حسينىمرندخضرا19.8شبنم اكبرزاده7245کارنامه
136سارا مهرگانتنكابنفرزانگان20مريم گلى توانا7243کارنامه
137زهرا غيجىعلي آبادكتول...19صديقه مهدوى7242کارنامه
138على يارمحمدىتنكابنشهيد بهشتي19.6عليرضا لطفى7240کارنامه
138حامد رحمانى يوشانلويىسلماس...17حسن قاضى7240کارنامه
140فائزه شهرامى پورزاهدانفرزانگان20مريم كسروى7237کارنامه
140جواد حياتى گرجاناردبيلشهيد بهشتي19.5محسن اسمعيل زاده7237کارنامه
142شكيبا حيدرىقائم شهرفرزانگان19.9مرضيه پالشى7236کارنامه
143مصطفى محمودىرضوانشهرتيزهوشان ميرزاکوچک خان19.9وحيد حسن زاده7235کارنامه
144معصومه زيبنده گرجىبهشهرفرزانگانليلا منصورى7233کارنامه
145زهرا ستارىتبريزفرزانگانيلدا ارجمند7232کارنامه
145مريم عبداللهىمشكين شهر...بهناز محمدى7232کارنامه
147حسين نخعىبهبهانطلايه داران20عباس مشتاقى7223کارنامه
148نگار مراديانكرمانفرزانگان ( سمپاد )20فاطمه كمالى7221کارنامه
149على فلاحىبجنوردشهيد بهشتي تيزهوشان19.5ابوالفضل نادرى7218کارنامه
150سوگند اميدى گرگرىتبريزفرزانگانمريم كاظمى7214کارنامه
151سلما صديقىتربت جامتيزهوشان فرزانگان19.6طيبه عظيمى7213کارنامه
152هديه سيداسماعيلىخويشهداى فرهنگى20سعيده ذاكرى7212کارنامه
153سيد احمد حسينىمريوانفرزانگان19.5آرمان شكرى7207کارنامه
153كيميا صدرالهىتهرانابوريحان19مهديه محمودى7207کارنامه
153مهسا كلاهدوزمحمدىتبريزفرزانگان19.5سحر بنا خطيبى7207کارنامه
156معصومه جليل پورآذرشهرفرزانگان20سميه عباس زاده7206کارنامه
157مجيد محمدىنقدهمطهري19.8جلال بايزيدى7203کارنامه
158پريا نظامىمياندوآبتيزهوشان فرزانگان20پريناز طباطبايى7202کارنامه
158سهيل صادقى زادهشهركردشهيد بهشتى18.3دبيرستان تيزهوشان بهشتى7202کارنامه
160ميلاد دودانگهقزوينشهيدبابائي مهدى ايلكا7200کارنامه
161سيد رضا ميرجليلىيزدشهيد صدوقي19فضل اله انتظارى7199کارنامه
162بنيامين محمدىشاهرودشهيد بهشتي 19.9سيد على طباطبايى7198کارنامه
163على سهيلىكرجملاصدرا19.9على مجيدى7191کارنامه
164بهراد صفر پور املشىاملشياسين20ياسر حيدرى7186کارنامه
165ماهرخ جان محمدىاسفراينفرزانگان19.7رويا ايمانى7184کارنامه
166مريم مقدسسيرجانفرزانگان(سمپاد)20فرزانه نجمى نژاد7183کارنامه
167بشرى باقرىلنگرودفرزانگان20فاطمه عليزاده7177کارنامه
167على امانىشهركردشهيد بهشتى19.4دبيرستان تيزهوشان بهشتى7177کارنامه
169محمد عبدالهى منصورخانىياسوجشهيد بهشتى 19.9مهدى امينى7173کارنامه
169آرش قمرشوشترىبندرعباسشهيد حقاني19.7رضا مدهنى7173کارنامه
171زهرا السادات امامى ميبدىكرجفرزانگان 19.8مهسا توكلى7170کارنامه
172فاطمه قره جهبندرتركمنسيزده آبان20سحر رئيسى7168کارنامه
173امير رضا فرجى عراقىتنكابنشهيد بهشتي19.5عليرضا لطفى7166کارنامه
173كاميار طيبىسيرجانآيت الله خامنه اي19.5احمدعلى نژادكوركى7166کارنامه
175عليرضا عمرائىنهاوندنمونه دولتي امام علي (ع )20اميد سياوشى7163کارنامه
176مهسا زهى سعادتاروميه...20ليلا پاشايى قزلعاشق7161کارنامه
176محمود شينىماه شهرخوارزمي19.6ميثم اسماعيلى7161کارنامه
178امير حسين گلشنى نژادملايرنمونه سيفيه20سروش خانجانى7160کارنامه
179الهام اصغرىتبريزفرزانگان18.9مريم كاظمى7159کارنامه
179شاهين ويسى لردگانمهر19.5جواد محمدى7159کارنامه
181حديثه امينىملايرنمونه حاج محمد ملايرى(سعدى)20مهرنوش ملكى7156کارنامه
181حسين سنجرى مقدمقائنخيامى19.9مجيد بلالى7156کارنامه
183ياسمين ابراهيمىكرجقلم چي20عارفه على نقى7153کارنامه
184فروغ دورقىاهوازفرزانگان20مرضيه دادگر7152کارنامه
185محسن امير سبتكىزرندنمونه فرهنگ20محمود ميرزاحسينى7151کارنامه
185فائزه آلى حسن پورمشهدفرزانگان16.8بهاره سبحانى7151کارنامه
187صبا خشچيانتبريزفرزانگانمريم كاظمى7149کارنامه
187سيد يوسف جواد موسوىطبسرسول اكرم19.9امير مرتاضى7149کارنامه
189سيدعرفان مهدى نژاد ثابتلاهيجانمرکز آموزشي شهيد بهشتي19.9بهادر طايفه جلالى7147کارنامه
190امير پارساشيرازشعيددستغيب19.1محمدجواد معتمدى7146کارنامه
191مهران شايگان زادهسبزوارشهيد بهشتي19اميرمحمد مسعودى فر7145کارنامه
192صنم على لوخويفرزانگان20سعيده ذاكرى7143کارنامه
193فرزين دهقانى محمود آبادىيزدامام حسين19.8محمد على راغبيان7142کارنامه
193امين محمودىنورآباد ممسنيخرد جواد اكبرى7142کارنامه
193زمرد كاشىسمنانفرزانگان19.8فاطمه اسلامى پور7142کارنامه
193مهدى على پورچالدران سياه چشمهشهيدمدرس18.8رسول شريف زادگان7142کارنامه
197نيما جوانشيرقوجه بيگلواردبيلشهيد بهشتي18.8محسن اسمعيل زاده7140کارنامه
198امير مقيمان هوشبشرويهدبيرستان امام رضا 19.6رضا صدقى7139کارنامه
199فرناز شريفى اردانىيزدفرزانگان19.8نعيمه رمضانى7135کارنامه
200امير حسين ميرغنى زادهيزدشهيد صدوقي19.4فضل اله انتظارى7134کارنامه