تعداد بازدید :

نفرات برتر در آزمون 24 آذر 1391

انتخاب استان :
انتخاب شهر :

زهرا  رفيعى
سيدشايان  پورميربابائى
مهدى  آشفته پرچيكلائى
اميد  جليل
امير مسعود  ندافى
زهرا رفيعى
شهركرد
سيدشايان پورميربابائى
لاهيجان
مهدى آشفته پرچيكلائى
قائم شهر
اميد جليل
ياسوج
امير مسعود ندافى
يزد
ردیفنام دانش آموزنام شهرنام مدرسهمعدلنام پشتیبانترازکارنامه
1زهرا رفيعىشهركردفرزانگان 19.9دبيرستان فرزانگان7988کارنامه
2سيدشايان پورميربابائىلاهيجانشهيد بهشتى20بهادر طايفه جلالى7968کارنامه
3مهدى آشفته پرچيكلائىقائم شهرشهيد بهشتي19.6مجيد شيرآقائى كوتنائى7918کارنامه
4اميد جليلياسوجشهيد بهشتى 19.8مصطفى شيرزاده تلزالى7908کارنامه
5امير مسعود ندافىيزدشهيد صدوقي19.8فضل اله انتظارى7907کارنامه
6حميدرضا مددىصدوقدبيرستان پسرانه شهيد بهشتي19.7على اصغر كريمى7881کارنامه
7مهسا دولتشاهىخرم آبادفرزانگانمهديه هراتى7880کارنامه
8كمند خلجتهرانفرزانگان19.9مهديه محمودى7852کارنامه
9شكيبا نرج آبادىتهرانفرزانگان18نسرين معارفى7848کارنامه
10فاطمه فاضلى فردخرم آبادفرزانگانمهديه هراتى7847کارنامه
11سلوا حجازىتبريزفرزانگانيلدا ارجمند7811کارنامه
12على زارعشيروانطلايه داران19.9حسين اصغرى7806کارنامه
13امير حسين مرتضائىلاهيجانشهيد بهشتى20بهادر طايفه جلالى7802کارنامه
14پريا حليمىتبريزفرزانگان20يلدا ارجمند7801کارنامه
15فائزه عباس پور كبودانتبريزفرزانگانماهرخ مروتى شريفى7793کارنامه
16اميرمحمد مهديان دهكردىاصفهانسادات19.9رضا خلوصى7791کارنامه
17محمد رضا كاويانىنهاوندنمونه دولتي امام علي (ع )20اميد سياوشى7778کارنامه
18عليرضا يعقوبىاراكعلامه (حلي سمپاد)19.5ايمان شيعه نژاد7774کارنامه
19افسانه عيوضلوخويفرزانگان19.8سوسن اعزامى7766کارنامه
20سينا نادرىتبريزشهيدمدنى19.9اميد ابراهيمى شاهد7762کارنامه
21سمانه خرمن دارشيرازفرزانگان20ندا شهامت7760کارنامه
22نگار ضيايىمشهدفرهيختگانتكتم غفاريان7751کارنامه
23محمد عاجلواراكعلامه (حلي سمپاد)19.7ايمان شيعه نژاد7741کارنامه
24وحيد ارمغانىياسوجشهيد بهشتى 19.8مصطفى شيرزاده تلزالى7726کارنامه
25اوين لاهوتىمهابادبيان شيلان شريفى7713کارنامه
26فاطمه نوذرىقائم شهرفرزانگان20مرضيه پالشى7712کارنامه
27محمدمعين تركمانهمدانعلامه حلي19.8آرين گودرزى7710کارنامه
28مازيار اوژنبابلشهيد بهشتي (سمپاد)20حسين كمالى آهنگر7709کارنامه
29افسون اكرمى سقين سراتبريزفرزانگانمريم كاظمى7703کارنامه
30مهسا منصورىشهركرد...20حديث حامدى7701کارنامه
31مليكا احمدىگرمسارمحدثه19.7الهام جعفرى7692کارنامه
32ميلاد زارعى لمراسكىقزوينعلامه جعفرى19.9مهدى ايلكا7689کارنامه
33احسان ساعدملكانعلامه طباطبائى19.3بهار جبارزاده يوز باشكندى7683کارنامه
34اميررضا منتشرياردبيلشهيد بهشتي20محسن اسمعيل زاده7678کارنامه
35اميد ضيائىاصفهانسادات20سيدحامد صابرى7677کارنامه
36على يارمحمدىتنكابنشهيد بهشتي19.6عليرضا لطفى7675کارنامه
37سيمين بهرامىبمفرزانگان20سميه كمال الدينى7668کارنامه
38سجاد توحيدىبردسير...20رضوان خسروى7667کارنامه
39عارف نوشاداراكعلامه (حلي سمپاد)18.2ايمان شيعه نژاد7664کارنامه
40محبوبه اكبرىرودسرفرزانگان19.9اعظم عينى سركله7663کارنامه
41رضا روزداركاشمرآيت اله خامنه اى19.7محمد هادى ذاكرى7658کارنامه
42سامان نظرىهمدانعلامه حلي19.7آرين گودرزى7654کارنامه
43شىدا لفظ لنجانىاصفهانفرزانگان امين-ناحيه320سارا باباصفرى7650کارنامه
44محمد نيكوهمتاراكعلامه (حلي سمپاد)19.5ايمان شيعه نژاد7649کارنامه
45احسان ابراهيمى دهشيرىيزدشهيد صدوقي19.7فضل اله انتظارى7647کارنامه
46فاطمه موسوىچمستانفرزانگان20معصومه حسن زاده7646کارنامه
46سينا راستى اردكانىاصفهانشهيداژه اى20آرش يگانه7646کارنامه
48فاطمه وريج كاظمىكرجفرزانگان 19.9مهسا توكلى7643کارنامه
49شقايق نويدتهرانفدک1818.5افسانه نجفى7637کارنامه
50فاطمه شيرزاداروميهفرزانگان20ليلا قاضى سلطان احمدى7636کارنامه
50سپيده نجفى تربه برتهرانفدک1819.7افسانه نجفى7636کارنامه
52اميد يعقوبى اصلياسوجشهيد بهشتى 18غلامرضا رضايى7632کارنامه
53محمدرضا نصيرىتنكابنشهيد بهشتي19.8عليرضا لطفى7625کارنامه
54مريم اردشيرآملفرزانگان20سپيده گزانى7621کارنامه
55اميررضا مدعى نمارشتميرزاكوچك خان 19.9نويد اميديان7619کارنامه
56سيده غزل ميرآقاجان تباراميرىبابلفرزانگان (دختر)19.9سيده نيلوفر جعفريان اميرى7605کارنامه
57على لشكرىشيروانطلايه داران19.8حسين اصغرى7604کارنامه
58مريم مقدسسيرجانفرزانگان(سمپاد)20فرزانه نجمى نژاد7600کارنامه
59كيميا رستمىكرمانشاهنمونه بعثت18صبا نهنگى7588کارنامه
59پرديس منصورىتهرانابوريحان18.2سعيده شيرافكن7588کارنامه
61هستى فرخ نياتبريزفرزانگان20يلدا ارجمند7586کارنامه
61پريا نظامىمياندوآبتيزهوشان فرزانگان20پريناز طباطبايى7586کارنامه
61آرمين رهنماى حقيقىتبريزشهيدمدنى18.7امين شرق7586کارنامه
64فاطمه وليان دوستقائم شهرفرزانگان20مرضيه پالشى7583کارنامه
65بهنام پرندوشرشتميرزاكوچك خان 20رضا رجبى7582کارنامه
66مژده امير جاملوئىاهوازفرزانگان19.9مرضيه دادگر7580کارنامه
67مريم فتوحىتبريزفرزانگانمريم كاظمى7572کارنامه
68عليرضا قاسم زادهمشهدهاشمي نژاد 19.9رضا عالمى7569کارنامه
69سيده فائزه جزايرىشهركردفرزانگان 19.5دبيرستان فرزانگان7568کارنامه
70سينا حسنپوراهرانديشه نوينمصطفى كلاهدوزى7567کارنامه
71سوگند اميدى گرگرىتبريزفرزانگانمريم كاظمى7566کارنامه
72درسا ديانىتهرانابوريحان19.7سحر بغدادى7563کارنامه
72پيمان قدرتىتبريزشهيدمدنىاميد ابراهيمى شاهد7563کارنامه
74سيد محمد مهدى عقيلىيزدشهيد صدوقي19.2فضل اله انتظارى7561کارنامه
75تهمينه رجب زادهگرگانفرزانگانزهرا مهاجر7560کارنامه
76سها كيانى پوركاشانفرزانگان20مرسده سپهرنيا7558کارنامه
77محمد غلامى متكىبابلشهيد بهشتي (سمپاد)20مجتبى كرمانشاهى7555کارنامه
78محمد رضا ملا عباسىيزدشهيد صدوقي19.8فضل اله انتظارى7551کارنامه
79محمدحسين زين الدينىشهربابكطلا يه داران18عبدالرسول جمالى7550کارنامه
79سيد مطهره آقاجانى ميربابلفرزانگان (دختر)20كبرى علويان7550کارنامه
81عليرضا شمسى لاهيجانىلاهيجانشهيد بهشتى19.8بهادر طايفه جلالى7534کارنامه
81زهرا منتظرىيزدفرزانگان18ندا بيك7534کارنامه
83سينا ابوعلىتبريزشهيدمدنى19.4مهرداد ميرزاى قهوه7533کارنامه
84حديث هاشمىكرمانشاهنمونه بعثت18.3مريم مارابى7531کارنامه
85محمد سينا مختارىهمدانعلامه حلي19.8آرين گودرزى7529کارنامه
86محمدرضا صفائىتربت حيدريهشهيد بهشتى0حسين شعبانى7528کارنامه
87على مطهرى نيايزدشهيد صدوقيمحمد صادق تقى زاده7525کارنامه
87اشكان اشترياناهوازشهيد بهشتي19بهياد هنربخش7525کارنامه
89سيدعرفان مهدى نژاد ثابتلاهيجانمرکز آموزشي شهيد بهشتي19.9بهادر طايفه جلالى7523کارنامه
89فاطمه كنعانى اميرىتهرانفرزانگان (2)19.6سعيده شيرافكن7523کارنامه
91فراز رحمانىتاكستانفارابى20حامد ربيعى7521کارنامه
92زهرا شويدىكاشانفرزانگان19.9مرسده سپهرنيا7518کارنامه
93هومن سجودىاروميهشهيد بهشتي19.8ابراهيم رنجبر7517کارنامه
94محمدعلى تشرفىسمنانشهيد بهشتي20پوريا طاهريان7514کارنامه
95فرزانه افشارىتبريزفرزانگان19.9اكرم بهارى7513کارنامه
96سارا مهرگانتنكابنفرزانگان20مريم گلى توانا7506کارنامه
97رضا توسلىبابلسر...18.5رضا يزدانى7503کارنامه
98سيده فرناز حسينيانشهركردفرزانگان 19.6دبيرستان فرزانگان7499کارنامه
99ايمان حسين نژادقائم شهرشهيد بهشتي19.1مجيد شيرآقائى كوتنائى7492کارنامه
99على اخوى ميلانىتبريزشهيدمدنى19.7على حسين زاده فروغى7492کارنامه
101اميرحسين رمضانىطبسرسول اكرم19.9امير مرتاضى7491کارنامه
102امير جمالىتهرانماندگارالبرز20ادريس تقى زاده7490کارنامه
103فرزانه بهرامىگرگانفرزانگانسحر صادقى7487کارنامه
104فاطمه شهركىزاهدانفرزانگان20مريم كسروى7481کارنامه
104فريده رضائىمشهدفرزانگان2فريال فرجادپزشك7481کارنامه
106زانا رحيم زادهسقزفجر19.7سيد كمال حسينى7479کارنامه
107حسين خوشخوقوچانتيزهوشان طلايه داران20سيروس عفت پناه7476کارنامه
107فاطمه قره جهبندرتركمنسيزده آبان20سحر رئيسى7476کارنامه
109مسعود آقاباقرى طزرجانىيزدشهيد صدوقي19.4فضل اله انتظارى7475کارنامه
109مريم خدابندهتهرانفدک1819.2افسانه نجفى7475کارنامه
111رامان محرابىتنكابنشهيد بهشتي19.6عليرضا لطفى7471کارنامه
112سپيده سورى نژادبهبهانفرزانگان تيز هوش18.3راهله عليرضاپور7468کارنامه
112مهربد جنتياناصفهانشهيداژه اى19.3آرش يگانه7468کارنامه
114فاطمه نادرعلىخويفرزانگان20سعيده ذاكرى7467کارنامه
114پويا ياراحمدىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7467کارنامه
116كسرى معين آبادى بيدگلىقمشهيدقدوسى19.6عباس جاويد7466کارنامه
117الهه داداش پور رودبنهلاهيجانفرزانگان20متين سادات حاجى ميرى7459کارنامه
118ثمين على حسينىمرندخضرا19.8شبنم اكبرزاده7458کارنامه
118سياوش دادرسپارس‌آباد مغانبرهانلاله مصيب زاده7458کارنامه
120پويا بدرى گرگرىتبريزشهيدمدنى19.4عليرضا شاملو7456کارنامه
121محمدرضا كسروىاراكعلامه (حلي سمپاد)19.6سعيد گلابى7455کارنامه
122مريم پيراستهتنكابنفرزانگان19.9مريم گلى توانا7454کارنامه
122نويد شيخ ميرىايذهعلاقمندانملك محمد كاوسى بلوطكى7454کارنامه
124فاطمه سپهوندخرم آبادفرزانگان20مهديه هراتى7452کارنامه
125سيد محمد حسن حسينىساوهطلايه داران18.9حسين عبدالملكى7451کارنامه
126اميرحسين جسرىماكورهپويان20محسن نجف زاده7447کارنامه
127كيميا گندمكارساوهفرزانگانحسنا آرمند تجر7445کارنامه
127فاطمه عابدىاصفهان...19.8ندا مستاجران7445کارنامه
127عليرضا شلويرىقزوينشهيدبابائي مهدى ايلكا7445کارنامه
130محمد شريفى پوربوشهرشهيد بهشتىميلاد شمشير كار7444کارنامه
131على قائمى بافقىيزدشهيد صدوقي19.3محمد صادق تقى زاده7440کارنامه
131سياوش طهماسبىكرجشهيد سلطانى 1امير عباس نيك پى7440کارنامه
133امير محمد نورى زادهتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7438کارنامه
134نيكا خوشدلشهركردفرزانگان 19.6دبيرستان فرزانگان7431کارنامه
135مهسا عباس پورتهراننخبگان دخترانهمدرسه نخبگان دخترانه7430کارنامه
136نيما محمدعلى زادهماكوحكمتمجتبى قلى پور قره تپه7427کارنامه
137اميررضا حاجى عزيزىهمدانعلامه حلي19.4آرين گودرزى7424کارنامه
138مينا حسينى كوكمرىخويفرزانگان19.8سوسن اعزامى7421کارنامه
139مهيار مهدوىشاهين دژشاهد پسران20رضا گل احمدى7420کارنامه
139بهناز بهمن ياربندرعباسفرزانگان19.6رضوانه انصاريان7420کارنامه
141سيدعليرضا نوربخشمشهدباقرزاده18هاشم جاودانى7419کارنامه
142سارا على محمدى اصلاردبيلفرزانگان19.9ويدا فولادى7416کارنامه
143زهرا پاكدامنفومنفاطمه الزهراسحر اخوان7415کارنامه
144ارمان زين الدينى ميمندشهربابكطلا يه داران18عبدالرسول جمالى7414کارنامه
145سپهر صديقىمراغهشهيدبهشتي19.4سعيد حسن پور7412کارنامه
146غزاله صالح آبادىكاشانفرزانگان20مرسده سپهرنيا7409کارنامه
147على فلاحىبجنوردشهيد بهشتي تيزهوشان19.5ابوالفضل نادرى7405کارنامه
148ابوالفضل محمدىيزدشهيد صدوقي19.5فضل اله انتظارى7404کارنامه
149كيميا ذبيحىتبريزفرزانگان18.4يلدا ارجمند7402کارنامه
150عاطفه آبكارسيرجانفرزانگان(سمپاد)19.9فرزانه نجمى نژاد7401کارنامه
151فاطمه عربخمينعالمه19.9مهرى اسماعيلى7397کارنامه
152معصومه جليل پورآذرشهرفرزانگان20سميه عباس زاده7394کارنامه
153على خوچيانىفريدونشهرسعدي19.3مهدى رحيمى7393کارنامه
154محمدصادق نصرشيرازشهيددستغيب19.2محمد خاموشى7390کارنامه
155سحر عسگرىسمنانفرزانگان19.9فاطمه اسلامى پور7388کارنامه
156نيوشا امين زادهاصفهان...20سارا باباصفرى7387کارنامه
157محمد رحمانىبجنوردشهيد بهشتي تيزهوشان19.8اميد اسعدى سامانى7384کارنامه
158هانيه اردلانسقزالزهرا19.9مريم پورمكرى7383کارنامه
159كاويان كركودىكرمانشاهسراج18.5محمود رضا محمدى7380کارنامه
160نگار قائدىبهبهانفرزانگان تيز هوش18راهله عليرضاپور7377کارنامه
161پيمان ياراحمدىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7375کارنامه
161پويا حيدرىمرودشت...19.6سينا رستمى قربانى7375کارنامه
163هاله عباس زادهخويفرزانگان20سوسن اعزامى7374کارنامه
164سيده ريحانه سلطانى خادمتربت حيدريهفرزانگان مريم خليلى7373کارنامه
165سيد امين غفارىمشهدامام رضا 17.9رضا عالمى7372کارنامه
166كيارش عظيم زادهيزدشهيد صدوقي19.5فضل اله انتظارى7371کارنامه
167مهران فرهادىشيروانطلايه داران19.7حسين اصغرى7367کارنامه
168فائزه اكبرى فرخوانتبريزفرزانگان19.9ماهرخ مروتى شريفى7366کارنامه
168مليكا صادق زادهتهراننداي زينب (س )مدرسه نداى زينب (س )7366کارنامه
170الهام غلامحسين پور آستانهآستانه اشرفيه...20ساناز تقى دوست7364کارنامه
171ساره آقاجان پورمقرىبابلفرزانگان (دختر)19.7كبرى علويان7359کارنامه
172على دژپسندتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7357کارنامه
172محمدرضا كيوانى قلعه جوقىقائم شهرشهيد بهشتي19.4مجيد شيرآقائى كوتنائى7357کارنامه
172شقايق محمدىكرجفرزانگان 19.7مهسا توكلى7357کارنامه
172آيدين گل اوغلىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7357کارنامه
176الهام اسدىتهرانفدک1818.9افسانه نجفى7355کارنامه
177زهرا غيجىعلي آبادكتول...19صديقه مهدوى7354کارنامه
177محمد حسين عباس نژادتهرانماندگارالبرزاميرحسين قمشلوئى7354کارنامه
179ياسمين ابراهيمىكرجقلم چي20عارفه على نقى7349کارنامه
180كوهيار احمدزادهاروميهشهيد بهشتي18هوشنگ قلى پور7348کارنامه
180كوثر چوپانىبوكانتمدن20پروين كاكابرا7348کارنامه
182مينا مطلب زاده خانميرىآذرشهرفرزانگان19.8سميه عباس زاده7346کارنامه
183آرمين پور حسينىيزدشهيد صدوقي19محمد صادق تقى زاده7345کارنامه
184اميررضا مباشرزاده ماهانىكرمانعلامه حلي 19.8حسن عظيمى نژاد7336کارنامه
184محمد نورى پهلوانلوگنبدشهيد بهشتى 19.3افشار زراعتى7336کارنامه
184محمد امينى فردخرم آبادشهيدبهشتي19.6بهنام گودرزى7336کارنامه
187محبوبه دردى پورايرانشهرمدرسه خاش20فهيمه هاشم زهى7331کارنامه
188محمد قزلسفلومينودشتشهيد سهيلي19.9زينب شهمرادى7330کارنامه
189اميد رمضانىطبسرسول اكرم20امير مرتاضى7327کارنامه
190نيلوفر احمدىميانهفرزانگان20سولماز اسماعيلى7325کارنامه
190على ذوالفقارىطبسرسول اكرم20محمد جلالى7325کارنامه
190عليرضا مشايخىجيرفتمركز علامه حلى19حامد محسنى تبار7325کارنامه
193مهتاب راجىلاهيجانياس20ارغوان ياورزاده7324کارنامه
193زمان ملكساريطلايه داران 19.6آرمين مرادى7324کارنامه
195درين مقصودلوگرگانفرزانگان20زهرا مهاجر7323کارنامه
196مصطفى محمودىرضوانشهرتيزهوشان ميرزاکوچک خان19.9وحيد حسن زاده7321کارنامه
197متين پرنگجيرفتفرزانگان دخترانه19.9منصوره دهقان7319کارنامه
198زهرا السادات امامى ميبدىكرجفرزانگان 19.8مهسا توكلى7318کارنامه
199وحيد محمدى بلبان آباددهگلانشهيد چمران19.6آرش خالديان7317کارنامه
200احسان زارع رشكوئيهيزدامام حسين20محمد على راغبيان7316کارنامه