تعداد بازدید :

نفرات برتر در آزمون 24 آذر 1391

انتخاب استان :
انتخاب شهر :

0
زهرا رفيعى
0
سيدشايان پورميربابائى
0
مهدى آشفته پرچيكلائى
0
اميد جليل
0
امير مسعود ندافى
زهرا رفيعى
شهركرد
سيدشايان پورميربابائى
لاهيجان
مهدى آشفته پرچيكلائى
قائم شهر
اميد جليل
ياسوج
امير مسعود ندافى
يزد
ردیفنام دانش آموزنام شهرنام مدرسهمعدلنام پشتیبانترازکارنامه
1زهرا رفيعىشهركردفرزانگان دبيرستان فرزانگان7988کارنامه
2سيدشايان پورميربابائىلاهيجانشهيد بهشتى20بهادر طايفه جلالى7968کارنامه
3مهدى آشفته پرچيكلائىقائم شهرشهيد بهشتيمجيد شيرآقائى كوتنائى7918کارنامه
4اميد جليلياسوجشهيد بهشتى مصطفى شيرزاده تلزالى7908کارنامه
5امير مسعود ندافىيزدشهيد صدوقيفضل اله انتظارى7907کارنامه
6حميدرضا مددىصدوقدبيرستان پسرانه شهيد بهشتيعلى اصغر كريمى7881کارنامه
7مهسا دولتشاهىخرم آبادفرزانگانمهديه هراتى7880کارنامه
8كمند خلجتهرانفرزانگانمهديه محمودى7852کارنامه
9فاطمه فاضلى فردخرم آبادفرزانگانمهديه هراتى7847کارنامه
10سلوا حجازىتبريزفرزانگانيلدا ارجمند7811کارنامه
11على زارعشيروانطلايه دارانحسين اصغرى7806کارنامه
12امير حسين مرتضائىلاهيجانشهيد بهشتى20بهادر طايفه جلالى7802کارنامه
13پريا حليمىتبريزفرزانگان20يلدا ارجمند7801کارنامه
14فائزه عباس پور كبودانتبريزفرزانگانماهرخ مروتى شريفى7793کارنامه
15اميرمحمد مهديان دهكردىاصفهانساداترضا خلوصى7791کارنامه
16محمد رضا كاويانىنهاوندنمونه دولتي امام علي (ع )20اميد سياوشى7778کارنامه
17عليرضا يعقوبىاراكعلامه (حلي سمپاد)ايمان شيعه نژاد7774کارنامه
18افسانه عيوضلوخويفرزانگانسوسن اعزامى7766کارنامه
19سينا نادرىتبريزشهيدمدنىاميد ابراهيمى شاهد7762کارنامه
20سمانه خرمن دارشيرازفرزانگان20ندا شهامت7760کارنامه
21نگار ضيايىمشهدفرهيختگانتكتم غفاريان7751کارنامه
22محمد عاجلواراكعلامه (حلي سمپاد)ايمان شيعه نژاد7741کارنامه
23وحيد ارمغانىياسوجشهيد بهشتى مصطفى شيرزاده تلزالى7726کارنامه
24اوين لاهوتىمهابادبيان شيلان شريفى7713کارنامه
25فاطمه نوذرىقائم شهرفرزانگان20مرضيه پالشى7712کارنامه
26محمدمعين تركمانهمدانعلامه حليآرين گودرزى7710کارنامه
27مازيار اوژنبابلشهيد بهشتي (سمپاد)20حسين كمالى آهنگر7709کارنامه
28افسون اكرمى سقين سراتبريزفرزانگانمريم كاظمى7703کارنامه
29مهسا منصورىشهركرد...20حديث حامدى7701کارنامه
30مليكا احمدىگرمسارمحدثهالهام جعفرى7692کارنامه
31ميلاد زارعى لمراسكىقزوينعلامه جعفرىمهدى ايلكا7689کارنامه
32احسان ساعدملكانعلامه طباطبائىبهار جبارزاده يوز باشكندى7683کارنامه
33اميررضا منتشرياردبيلشهيد بهشتي20محسن اسمعيل زاده7678کارنامه
34اميد ضيائىاصفهانسادات20سيدحامد صابرى7677کارنامه
35على يارمحمدىتنكابنشهيد بهشتيعليرضا لطفى7675کارنامه
36سيمين بهرامىبمفرزانگان20سميه كمال الدينى7668کارنامه
37سجاد توحيدىبردسير...20رضوان خسروى7667کارنامه
38عارف نوشاداراكعلامه (حلي سمپاد)ايمان شيعه نژاد7664کارنامه
39محبوبه اكبرىرودسرفرزانگاناعظم عينى سركله7663کارنامه
40رضا روزداركاشمرآيت اله خامنه اىمحمد هادى ذاكرى7658کارنامه
41سامان نظرىهمدانعلامه حليآرين گودرزى7654کارنامه
42شىدا لفظ لنجانىاصفهانفرزانگان امين-ناحيه320سارا باباصفرى7650کارنامه
43محمد نيكوهمتاراكعلامه (حلي سمپاد)ايمان شيعه نژاد7649کارنامه
44احسان ابراهيمى دهشيرىيزدشهيد صدوقيفضل اله انتظارى7647کارنامه
45فاطمه موسوىچمستانفرزانگان20معصومه حسن زاده7646کارنامه
45سينا راستى اردكانىاصفهانشهيداژه اى20آرش يگانه7646کارنامه
47فاطمه وريج كاظمىكرجفرزانگان مهسا توكلى7643کارنامه
48شقايق نويدتهرانفدک18افسانه نجفى7637کارنامه
49فاطمه شيرزاداروميهفرزانگان20ليلا قاضى سلطان احمدى7636کارنامه
49سپيده نجفى تربه برتهرانفدک18افسانه نجفى7636کارنامه
51اميد يعقوبى اصلياسوجشهيد بهشتى 18غلامرضا رضايى7632کارنامه
52محمدرضا نصيرىتنكابنشهيد بهشتيعليرضا لطفى7625کارنامه
53مريم اردشيرآملفرزانگان20سپيده گزانى7621کارنامه
54اميررضا مدعى نمارشتميرزاكوچك خان نويد اميديان7619کارنامه
55سيده غزل ميرآقاجان تباراميرىبابلفرزانگان (دختر)سيده نيلوفر جعفريان اميرى7605کارنامه
56على لشكرىشيروانطلايه دارانحسين اصغرى7604کارنامه
57مريم مقدسسيرجانفرزانگان(سمپاد)20فرزانه نجمى نژاد7600کارنامه
58كيميا رستمىكرمانشاهنمونه بعثت18صبا نهنگى7588کارنامه
58پرديس منصورىتهرانابوريحانسعيده شيرافكن7588کارنامه
60هستى فرخ نياتبريزفرزانگان20يلدا ارجمند7586کارنامه
60پريا نظامىمياندوآبتيزهوشان فرزانگان20پريناز طباطبايى7586کارنامه
60آرمين رهنماى حقيقىتبريزشهيدمدنىامين شرق7586کارنامه
63فاطمه وليان دوستقائم شهرفرزانگان20مرضيه پالشى7583کارنامه
64بهنام پرندوشرشتميرزاكوچك خان 20رضا رجبى7582کارنامه
65مژده امير جاملوئىاهوازفرزانگانمرضيه دادگر7580کارنامه
66مريم فتوحىتبريزفرزانگانمريم كاظمى7572کارنامه
67عليرضا قاسم زادهمشهدهاشمي نژاد رضا عالمى7569کارنامه
68سيده فائزه جزايرىشهركردفرزانگان دبيرستان فرزانگان7568کارنامه
69سينا حسنپوراهرانديشه نوينمصطفى كلاهدوزى7567کارنامه
70سوگند اميدى گرگرىتبريزفرزانگانمريم كاظمى7566کارنامه
71درسا ديانىتهرانابوريحانسحر بغدادى7563کارنامه
71پيمان قدرتىتبريزشهيدمدنىاميد ابراهيمى شاهد7563کارنامه
73سيد محمد مهدى عقيلىيزدشهيد صدوقيفضل اله انتظارى7561کارنامه
74تهمينه رجب زادهگرگانفرزانگانزهرا مهاجر7560کارنامه
75سها كيانى پوركاشانفرزانگان20مرسده سپهرنيا7558کارنامه
76محمد غلامى متكىبابلشهيد بهشتي (سمپاد)20مجتبى كرمانشاهى7555کارنامه
77محمد رضا ملا عباسىيزدشهيد صدوقيفضل اله انتظارى7551کارنامه
78محمدحسين زين الدينىشهربابكطلا يه داران18عبدالرسول جمالى7550کارنامه
78سيد مطهره آقاجانى ميربابلفرزانگان (دختر)20كبرى علويان7550کارنامه
80عليرضا شمسى لاهيجانىلاهيجانشهيد بهشتىبهادر طايفه جلالى7534کارنامه
80زهرا منتظرىيزدفرزانگان18ندا بيك7534کارنامه
82سينا ابوعلىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7533کارنامه
83حديث هاشمىكرمانشاهنمونه بعثتمريم مارابى7531کارنامه
84محمد سينا مختارىهمدانعلامه حليآرين گودرزى7529کارنامه
85محمدرضا صفائىتربت حيدريهشهيد بهشتى0حسين شعبانى7528کارنامه
86على مطهرى نيايزدشهيد صدوقيمحمد صادق تقى زاده7525کارنامه
86اشكان اشترياناهوازشهيد بهشتي19بهياد هنربخش7525کارنامه
88سيدعرفان مهدى نژاد ثابتلاهيجانمرکز آموزشي شهيد بهشتيبهادر طايفه جلالى7523کارنامه
88فاطمه كنعانى اميرىتهرانفرزانگان (2)سعيده شيرافكن7523کارنامه
90فراز رحمانىتاكستانفارابى20حامد ربيعى7521کارنامه
91زهرا شويدىكاشانفرزانگانمرسده سپهرنيا7518کارنامه
92هومن سجودىاروميهشهيد بهشتيابراهيم رنجبر7517کارنامه
93محمدعلى تشرفىسمنانشهيد بهشتي20پوريا طاهريان7514کارنامه
94فرزانه افشارىتبريزفرزانگاناكرم بهارى7513کارنامه
95سارا مهرگانتنكابنفرزانگان20مريم گلى توانا7506کارنامه
96رضا توسلىبابلسر...رضا يزدانى7503کارنامه
97سيده فرناز حسينيانشهركردفرزانگان دبيرستان فرزانگان7499کارنامه
98ايمان حسين نژادقائم شهرشهيد بهشتيمجيد شيرآقائى كوتنائى7492کارنامه
98على اخوى ميلانىتبريزشهيدمدنىعلى حسين زاده فروغى7492کارنامه
100اميرحسين رمضانىطبسرسول اكرمامير مرتاضى7491کارنامه
101امير جمالىتهرانماندگارالبرز20ادريس تقى زاده7490کارنامه
102فرزانه بهرامىگرگانفرزانگانسحر صادقى7487کارنامه
103فاطمه شهركىزاهدانفرزانگان20مريم كسروى7481کارنامه
103فريده رضائىمشهدفرزانگان2فريال فرجادپزشك7481کارنامه
105زانا رحيم زادهسقزفجرسيد كمال حسينى7479کارنامه
106حسين خوشخوقوچانتيزهوشان طلايه داران20سيروس عفت پناه7476کارنامه
106فاطمه قره جهبندرتركمنسيزده آبان20سحر رئيسى7476کارنامه
108مسعود آقاباقرى طزرجانىيزدشهيد صدوقيفضل اله انتظارى7475کارنامه
108مريم خدابندهتهرانفدک18افسانه نجفى7475کارنامه
110رامان محرابىتنكابنشهيد بهشتيعليرضا لطفى7471کارنامه
111سپيده سورى نژادبهبهانفرزانگان تيز هوشراهله عليرضاپور7468کارنامه
111مهربد جنتياناصفهانشهيداژه اىآرش يگانه7468کارنامه
113فاطمه نادرعلىخويفرزانگان20سعيده ذاكرى7467کارنامه
113پويا ياراحمدىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7467کارنامه
115كسرى معين آبادى بيدگلىقمشهيدقدوسىعباس جاويد7466کارنامه
116الهه داداش پور رودبنهلاهيجانفرزانگان20متين سادات حاجى ميرى7459کارنامه
117ثمين على حسينىمرندخضراشبنم اكبرزاده7458کارنامه
117سياوش دادرسپارس‌آباد مغانبرهانلاله مصيب زاده7458کارنامه
119پويا بدرى گرگرىتبريزشهيدمدنىعليرضا شاملو7456کارنامه
120محمدرضا كسروىاراكعلامه (حلي سمپاد)سعيد گلابى7455کارنامه
121مريم پيراستهتنكابنفرزانگانمريم گلى توانا7454کارنامه
121نويد شيخ ميرىايذهعلاقمندانملك محمد كاوسى بلوطكى7454کارنامه
123فاطمه سپهوندخرم آبادفرزانگان20مهديه هراتى7452کارنامه
124سيد محمد حسن حسينىساوهطلايه دارانحسين عبدالملكى7451کارنامه
125اميرحسين جسرىماكورهپويان20محسن نجف زاده7447کارنامه
126كيميا گندمكارساوهفرزانگانحسنا آرمند تجر7445کارنامه
126فاطمه عابدىاصفهان...ندا مستاجران7445کارنامه
126عليرضا شلويرىقزوينشهيدبابائي مهدى ايلكا7445کارنامه
129محمد شريفى پوربوشهرشهيد بهشتىميلاد شمشير كار7444کارنامه
130على قائمى بافقىيزدشهيد صدوقيمحمد صادق تقى زاده7440کارنامه
130سياوش طهماسبىكرجشهيد سلطانى 1امير عباس نيك پى7440کارنامه
132امير محمد نورى زادهتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7438کارنامه
133نيكا خوشدلشهركردفرزانگان دبيرستان فرزانگان7431کارنامه
134مهسا عباس پورتهراننخبگان دخترانهمدرسه نخبگان دخترانه7430کارنامه
135نيما محمدعلى زادهماكوحكمتمجتبى قلى پور قره تپه7427کارنامه
136اميررضا حاجى عزيزىهمدانعلامه حليآرين گودرزى7424کارنامه
137مينا حسينى كوكمرىخويفرزانگانسوسن اعزامى7421کارنامه
138مهيار مهدوىشاهين دژشاهد پسران20رضا گل احمدى7420کارنامه
138بهناز بهمن ياربندرعباسفرزانگانرضوانه انصاريان7420کارنامه
140سيدعليرضا نوربخشمشهدباقرزاده18هاشم جاودانى7419کارنامه
141سارا على محمدى اصلاردبيلفرزانگانويدا فولادى7416کارنامه
142زهرا پاكدامنفومنفاطمه الزهراسحر اخوان7415کارنامه
143ارمان زين الدينى ميمندشهربابكطلا يه داران18عبدالرسول جمالى7414کارنامه
144سپهر صديقىمراغهشهيدبهشتيسعيد حسن پور7412کارنامه
145غزاله صالح آبادىكاشانفرزانگان20مرسده سپهرنيا7409کارنامه
146على فلاحىبجنوردشهيد بهشتي تيزهوشانابوالفضل نادرى7405کارنامه
147ابوالفضل محمدىيزدشهيد صدوقيفضل اله انتظارى7404کارنامه
148كيميا ذبيحىتبريزفرزانگانيلدا ارجمند7402کارنامه
149عاطفه آبكارسيرجانفرزانگان(سمپاد)فرزانه نجمى نژاد7401کارنامه
150فاطمه عربخمينعالمهمهرى اسماعيلى7397کارنامه
151معصومه جليل پورآذرشهرفرزانگان20سميه عباس زاده7394کارنامه
152على خوچيانىفريدونشهرسعديمهدى رحيمى7393کارنامه
153محمدصادق نصرشيرازشهيددستغيبمحمد خاموشى7390کارنامه
154سحر عسگرىسمنانفرزانگانفاطمه اسلامى پور7388کارنامه
155نيوشا امين زادهاصفهان...20سارا باباصفرى7387کارنامه
156محمد رحمانىبجنوردشهيد بهشتي تيزهوشاناميد اسعدى سامانى7384کارنامه
157هانيه اردلانسقزالزهرامريم پورمكرى7383کارنامه
158كاويان كركودىكرمانشاهسراجمحمود رضا محمدى7380کارنامه
159نگار قائدىبهبهانفرزانگان تيز هوش18راهله عليرضاپور7377کارنامه
160پيمان ياراحمدىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7375کارنامه
160پويا حيدرىمرودشت...سينا رستمى قربانى7375کارنامه
162هاله عباس زادهخويفرزانگان20سوسن اعزامى7374کارنامه
163سيده ريحانه سلطانى خادمتربت حيدريهفرزانگان مريم خليلى7373کارنامه
164سيد امين غفارىمشهدامام رضا رضا عالمى7372کارنامه
165كيارش عظيم زادهيزدشهيد صدوقيفضل اله انتظارى7371کارنامه
166مهران فرهادىشيروانطلايه دارانحسين اصغرى7367کارنامه
167فائزه اكبرى فرخوانتبريزفرزانگانماهرخ مروتى شريفى7366کارنامه
167مليكا صادق زادهتهراننداي زينب (س )مدرسه نداى زينب (س )7366کارنامه
169الهام غلامحسين پور آستانهآستانه اشرفيه...20ساناز تقى دوست7364کارنامه
170ساره آقاجان پورمقرىبابلفرزانگان (دختر)كبرى علويان7359کارنامه
171على دژپسندتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7357کارنامه
171محمدرضا كيوانى قلعه جوقىقائم شهرشهيد بهشتيمجيد شيرآقائى كوتنائى7357کارنامه
171شقايق محمدىكرجفرزانگان مهسا توكلى7357کارنامه
171آيدين گل اوغلىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7357کارنامه
175الهام اسدىتهرانفدک18افسانه نجفى7355کارنامه
176زهرا غيجىعلي آبادكتول...19صديقه مهدوى7354کارنامه
176محمد حسين عباس نژادتهرانماندگارالبرزاميرحسين قمشلوئى7354کارنامه
178ياسمين ابراهيمىكرجقلم چي20عارفه على نقى7349کارنامه
179كوهيار احمدزادهاروميهشهيد بهشتي18هوشنگ قلى پور7348کارنامه
179كوثر چوپانىبوكانتمدن20پروين كاكابرا7348کارنامه
181مينا مطلب زاده خانميرىآذرشهرفرزانگانسميه عباس زاده7346کارنامه
182آرمين پور حسينىيزدشهيد صدوقي19محمد صادق تقى زاده7345کارنامه
183اميررضا مباشرزاده ماهانىكرمانعلامه حلي حسن عظيمى نژاد7336کارنامه
183محمد نورى پهلوانلوگنبدشهيد بهشتى افشار زراعتى7336کارنامه
183محمد امينى فردخرم آبادشهيدبهشتيبهنام گودرزى7336کارنامه
186محبوبه دردى پورايرانشهرمدرسه خاش20فهيمه هاشم زهى7331کارنامه
187محمد قزلسفلومينودشتشهيد سهيليزينب شهمرادى7330کارنامه
188اميد رمضانىطبسرسول اكرم20امير مرتاضى7327کارنامه
189نيلوفر احمدىميانهفرزانگان20سولماز اسماعيلى7325کارنامه
189على ذوالفقارىطبسرسول اكرم20محمد جلالى7325کارنامه
189عليرضا مشايخىجيرفتمركز علامه حلى19حامد محسنى تبار7325کارنامه
192مهتاب راجىلاهيجانياس20ارغوان ياورزاده7324کارنامه
192زمان ملكساريطلايه داران آرمين مرادى7324کارنامه
194درين مقصودلوگرگانفرزانگان20زهرا مهاجر7323کارنامه
195مصطفى محمودىرضوانشهرتيزهوشان ميرزاکوچک خانوحيد حسن زاده7321کارنامه
196متين پرنگجيرفتفرزانگان دخترانهمنصوره دهقان7319کارنامه
197زهرا السادات امامى ميبدىكرجفرزانگان مهسا توكلى7318کارنامه
198وحيد محمدى بلبان آباددهگلانشهيد چمرانآرش خالديان7317کارنامه
199احسان زارع رشكوئيهيزدامام حسين20محمد على راغبيان7316کارنامه