تعداد بازدید :

نفرات برتر در آزمون 24 آذر 1391

انتخاب استان :
انتخاب شهر :

0
زهرا  رفيعى
0
سيدشايان  پورميربابائى
0
مهدى  آشفته پرچيكلائى
0
اميد  جليل
0
امير مسعود  ندافى
زهرا رفيعى
شهركرد
سيدشايان پورميربابائى
لاهيجان
مهدى آشفته پرچيكلائى
قائم شهر
اميد جليل
ياسوج
امير مسعود ندافى
يزد
شهرتعداد دانش آموزان
تبريز21 نفر
يزد12 نفر
تهران12 نفر
اصفهان7 نفر
لاهيجان6 نفر
شهركرد5 نفر
قائم شهر5 نفر
اراك5 نفر
مشهد5 نفر
بابل5 نفر
پشتیبانتعداد دانش آموزان
فضل اله انتظارى7 نفر
مهرداد ميرزاى قهوه6 نفر
دبيرستان فرزانگان4 نفر
بهادر طايفه جلالى4 نفر
يلدا ارجمند4 نفر
ايمان شيعه نژاد4 نفر
آرين گودرزى4 نفر
افسانه نجفى4 نفر
مجيد شيرآقائى كوتنائى3 نفر
مهديه هراتى3 نفر
ردیفنام دانش آموزنام شهرنام مدرسهمعدلنام پشتیبانترازکارنامه
1زهرا رفيعىشهركردفرزانگان 19.9دبيرستان فرزانگان7988کارنامه
2سيدشايان پورميربابائىلاهيجانشهيد بهشتى20بهادر طايفه جلالى7968کارنامه
3مهدى آشفته پرچيكلائىقائم شهرشهيد بهشتي19.6مجيد شيرآقائى كوتنائى7918کارنامه
4اميد جليلياسوجشهيد بهشتى 19.8مصطفى شيرزاده تلزالى7908کارنامه
5امير مسعود ندافىيزدشهيد صدوقي19.8فضل اله انتظارى7907کارنامه
6حميدرضا مددىصدوقدبيرستان پسرانه شهيد بهشتي19.7على اصغر كريمى7881کارنامه
7مهسا دولتشاهىخرم آبادفرزانگانمهديه هراتى7880کارنامه
8كمند خلجتهرانفرزانگان19.9مهديه محمودى7852کارنامه
9فاطمه فاضلى فردخرم آبادفرزانگانمهديه هراتى7847کارنامه
10سلوا حجازىتبريزفرزانگانيلدا ارجمند7811کارنامه
11على زارعشيروانطلايه داران19.9حسين اصغرى7806کارنامه
12امير حسين مرتضائىلاهيجانشهيد بهشتى20بهادر طايفه جلالى7802کارنامه
13پريا حليمىتبريزفرزانگان20يلدا ارجمند7801کارنامه
14فائزه عباس پور كبودانتبريزفرزانگانماهرخ مروتى شريفى7793کارنامه
15اميرمحمد مهديان دهكردىاصفهانسادات19.9رضا خلوصى7791کارنامه
16محمد رضا كاويانىنهاوندنمونه دولتي امام علي (ع )20اميد سياوشى7778کارنامه
17عليرضا يعقوبىاراكعلامه (حلي سمپاد)19.5ايمان شيعه نژاد7774کارنامه
18افسانه عيوضلوخويفرزانگان19.8سوسن اعزامى7766کارنامه
19سينا نادرىتبريزشهيدمدنى19.9اميد ابراهيمى شاهد7762کارنامه
20سمانه خرمن دارشيرازفرزانگان20ندا شهامت7760کارنامه
21نگار ضيايىمشهدفرهيختگانتكتم غفاريان7751کارنامه
22محمد عاجلواراكعلامه (حلي سمپاد)19.7ايمان شيعه نژاد7741کارنامه
23وحيد ارمغانىياسوجشهيد بهشتى 19.8مصطفى شيرزاده تلزالى7726کارنامه
24اوين لاهوتىمهابادبيان شيلان شريفى7713کارنامه
25فاطمه نوذرىقائم شهرفرزانگان20مرضيه پالشى7712کارنامه
26محمدمعين تركمانهمدانعلامه حلي19.8آرين گودرزى7710کارنامه
27مازيار اوژنبابلشهيد بهشتي (سمپاد)20حسين كمالى آهنگر7709کارنامه
28افسون اكرمى سقين سراتبريزفرزانگانمريم كاظمى7703کارنامه
29مهسا منصورىشهركرد...20حديث حامدى7701کارنامه
30مليكا احمدىگرمسارمحدثه19.7الهام جعفرى7692کارنامه
31ميلاد زارعى لمراسكىقزوينعلامه جعفرى19.9مهدى ايلكا7689کارنامه
32احسان ساعدملكانعلامه طباطبائى19.3بهار جبارزاده يوز باشكندى7683کارنامه
33اميررضا منتشرياردبيلشهيد بهشتي20محسن اسمعيل زاده7678کارنامه
34اميد ضيائىاصفهانسادات20سيدحامد صابرى7677کارنامه
35على يارمحمدىتنكابنشهيد بهشتي19.6عليرضا لطفى7675کارنامه
36سيمين بهرامىبمفرزانگان20سميه كمال الدينى7668کارنامه
37سجاد توحيدىبردسير...20رضوان خسروى7667کارنامه
38عارف نوشاداراكعلامه (حلي سمپاد)18.2ايمان شيعه نژاد7664کارنامه
39محبوبه اكبرىرودسرفرزانگان19.9اعظم عينى سركله7663کارنامه
40رضا روزداركاشمرآيت اله خامنه اى19.7محمد هادى ذاكرى7658کارنامه
41سامان نظرىهمدانعلامه حلي19.7آرين گودرزى7654کارنامه
42شىدا لفظ لنجانىاصفهانفرزانگان امين-ناحيه320سارا باباصفرى7650کارنامه
43محمد نيكوهمتاراكعلامه (حلي سمپاد)19.5ايمان شيعه نژاد7649کارنامه
44احسان ابراهيمى دهشيرىيزدشهيد صدوقي19.7فضل اله انتظارى7647کارنامه
45فاطمه موسوىچمستانفرزانگان20معصومه حسن زاده7646کارنامه
45سينا راستى اردكانىاصفهانشهيداژه اى20آرش يگانه7646کارنامه
47فاطمه وريج كاظمىكرجفرزانگان 19.9مهسا توكلى7643کارنامه
48شقايق نويدتهرانفدک1818.5افسانه نجفى7637کارنامه
49فاطمه شيرزاداروميهفرزانگان20ليلا قاضى سلطان احمدى7636کارنامه
49سپيده نجفى تربه برتهرانفدک1819.7افسانه نجفى7636کارنامه
51اميد يعقوبى اصلياسوجشهيد بهشتى 18غلامرضا رضايى7632کارنامه
52محمدرضا نصيرىتنكابنشهيد بهشتي19.8عليرضا لطفى7625کارنامه
53مريم اردشيرآملفرزانگان20سپيده گزانى7621کارنامه
54اميررضا مدعى نمارشتميرزاكوچك خان 19.9نويد اميديان7619کارنامه
55سيده غزل ميرآقاجان تباراميرىبابلفرزانگان (دختر)19.9سيده نيلوفر جعفريان اميرى7605کارنامه
56على لشكرىشيروانطلايه داران19.8حسين اصغرى7604کارنامه
57مريم مقدسسيرجانفرزانگان(سمپاد)20فرزانه نجمى نژاد7600کارنامه
58كيميا رستمىكرمانشاهنمونه بعثت18صبا نهنگى7588کارنامه
58پرديس منصورىتهرانابوريحان18.2سعيده شيرافكن7588کارنامه
60هستى فرخ نياتبريزفرزانگان20يلدا ارجمند7586کارنامه
60پريا نظامىمياندوآبتيزهوشان فرزانگان20پريناز طباطبايى7586کارنامه
60آرمين رهنماى حقيقىتبريزشهيدمدنى18.7امين شرق7586کارنامه
63فاطمه وليان دوستقائم شهرفرزانگان20مرضيه پالشى7583کارنامه
64بهنام پرندوشرشتميرزاكوچك خان 20رضا رجبى7582کارنامه
65مژده امير جاملوئىاهوازفرزانگان19.9مرضيه دادگر7580کارنامه
66مريم فتوحىتبريزفرزانگانمريم كاظمى7572کارنامه
67عليرضا قاسم زادهمشهدهاشمي نژاد 19.9رضا عالمى7569کارنامه
68سيده فائزه جزايرىشهركردفرزانگان 19.5دبيرستان فرزانگان7568کارنامه
69سينا حسنپوراهرانديشه نوينمصطفى كلاهدوزى7567کارنامه
70سوگند اميدى گرگرىتبريزفرزانگانمريم كاظمى7566کارنامه
71درسا ديانىتهرانابوريحان19.7سحر بغدادى7563کارنامه
71پيمان قدرتىتبريزشهيدمدنىاميد ابراهيمى شاهد7563کارنامه
73سيد محمد مهدى عقيلىيزدشهيد صدوقي19.2فضل اله انتظارى7561کارنامه
74تهمينه رجب زادهگرگانفرزانگانزهرا مهاجر7560کارنامه
75سها كيانى پوركاشانفرزانگان20مرسده سپهرنيا7558کارنامه
76محمد غلامى متكىبابلشهيد بهشتي (سمپاد)20مجتبى كرمانشاهى7555کارنامه
77محمد رضا ملا عباسىيزدشهيد صدوقي19.8فضل اله انتظارى7551کارنامه
78محمدحسين زين الدينىشهربابكطلا يه داران18عبدالرسول جمالى7550کارنامه
78سيد مطهره آقاجانى ميربابلفرزانگان (دختر)20كبرى علويان7550کارنامه
80عليرضا شمسى لاهيجانىلاهيجانشهيد بهشتى19.8بهادر طايفه جلالى7534کارنامه
80زهرا منتظرىيزدفرزانگان18ندا بيك7534کارنامه
82سينا ابوعلىتبريزشهيدمدنى19.4مهرداد ميرزاى قهوه7533کارنامه
83حديث هاشمىكرمانشاهنمونه بعثت18.3مريم مارابى7531کارنامه
84محمد سينا مختارىهمدانعلامه حلي19.8آرين گودرزى7529کارنامه
85محمدرضا صفائىتربت حيدريهشهيد بهشتى0حسين شعبانى7528کارنامه
86على مطهرى نيايزدشهيد صدوقيمحمد صادق تقى زاده7525کارنامه
86اشكان اشترياناهوازشهيد بهشتي19بهياد هنربخش7525کارنامه
88سيدعرفان مهدى نژاد ثابتلاهيجانمرکز آموزشي شهيد بهشتي19.9بهادر طايفه جلالى7523کارنامه
88فاطمه كنعانى اميرىتهرانفرزانگان (2)19.6سعيده شيرافكن7523کارنامه
90فراز رحمانىتاكستانفارابى20حامد ربيعى7521کارنامه
91زهرا شويدىكاشانفرزانگان19.9مرسده سپهرنيا7518کارنامه
92هومن سجودىاروميهشهيد بهشتي19.8ابراهيم رنجبر7517کارنامه
93محمدعلى تشرفىسمنانشهيد بهشتي20پوريا طاهريان7514کارنامه
94فرزانه افشارىتبريزفرزانگان19.9اكرم بهارى7513کارنامه
95سارا مهرگانتنكابنفرزانگان20مريم گلى توانا7506کارنامه
96رضا توسلىبابلسر...18.5رضا يزدانى7503کارنامه
97سيده فرناز حسينيانشهركردفرزانگان 19.6دبيرستان فرزانگان7499کارنامه
98ايمان حسين نژادقائم شهرشهيد بهشتي19.1مجيد شيرآقائى كوتنائى7492کارنامه
98على اخوى ميلانىتبريزشهيدمدنى19.7على حسين زاده فروغى7492کارنامه
100اميرحسين رمضانىطبسرسول اكرم19.9امير مرتاضى7491کارنامه
101امير جمالىتهرانماندگارالبرز20ادريس تقى زاده7490کارنامه
102فرزانه بهرامىگرگانفرزانگانسحر صادقى7487کارنامه
103فاطمه شهركىزاهدانفرزانگان20مريم كسروى7481کارنامه
103فريده رضائىمشهدفرزانگان2فريال فرجادپزشك7481کارنامه
105زانا رحيم زادهسقزفجر19.7سيد كمال حسينى7479کارنامه
106حسين خوشخوقوچانتيزهوشان طلايه داران20سيروس عفت پناه7476کارنامه
106فاطمه قره جهبندرتركمنسيزده آبان20سحر رئيسى7476کارنامه
108مسعود آقاباقرى طزرجانىيزدشهيد صدوقي19.4فضل اله انتظارى7475کارنامه
108مريم خدابندهتهرانفدک1819.2افسانه نجفى7475کارنامه
110رامان محرابىتنكابنشهيد بهشتي19.6عليرضا لطفى7471کارنامه
111سپيده سورى نژادبهبهانفرزانگان تيز هوش18.3راهله عليرضاپور7468کارنامه
111مهربد جنتياناصفهانشهيداژه اى19.3آرش يگانه7468کارنامه
113فاطمه نادرعلىخويفرزانگان20سعيده ذاكرى7467کارنامه
113پويا ياراحمدىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7467کارنامه
115كسرى معين آبادى بيدگلىقمشهيدقدوسى19.6عباس جاويد7466کارنامه
116الهه داداش پور رودبنهلاهيجانفرزانگان20متين سادات حاجى ميرى7459کارنامه
117ثمين على حسينىمرندخضرا19.8شبنم اكبرزاده7458کارنامه
117سياوش دادرسپارس‌آباد مغانبرهانلاله مصيب زاده7458کارنامه
119پويا بدرى گرگرىتبريزشهيدمدنى19.4عليرضا شاملو7456کارنامه
120محمدرضا كسروىاراكعلامه (حلي سمپاد)19.6سعيد گلابى7455کارنامه
121مريم پيراستهتنكابنفرزانگان19.9مريم گلى توانا7454کارنامه
121نويد شيخ ميرىايذهعلاقمندانملك محمد كاوسى بلوطكى7454کارنامه
123فاطمه سپهوندخرم آبادفرزانگان20مهديه هراتى7452کارنامه
124سيد محمد حسن حسينىساوهطلايه داران18.9حسين عبدالملكى7451کارنامه
125اميرحسين جسرىماكورهپويان20محسن نجف زاده7447کارنامه
126كيميا گندمكارساوهفرزانگانحسنا آرمند تجر7445کارنامه
126فاطمه عابدىاصفهان...19.8ندا مستاجران7445کارنامه
126عليرضا شلويرىقزوينشهيدبابائي مهدى ايلكا7445کارنامه
129محمد شريفى پوربوشهرشهيد بهشتىميلاد شمشير كار7444کارنامه
130على قائمى بافقىيزدشهيد صدوقي19.3محمد صادق تقى زاده7440کارنامه
130سياوش طهماسبىكرجشهيد سلطانى 1امير عباس نيك پى7440کارنامه
132امير محمد نورى زادهتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7438کارنامه
133نيكا خوشدلشهركردفرزانگان 19.6دبيرستان فرزانگان7431کارنامه
134مهسا عباس پورتهراننخبگان دخترانهمدرسه نخبگان دخترانه7430کارنامه
135نيما محمدعلى زادهماكوحكمتمجتبى قلى پور قره تپه7427کارنامه
136اميررضا حاجى عزيزىهمدانعلامه حلي19.4آرين گودرزى7424کارنامه
137مينا حسينى كوكمرىخويفرزانگان19.8سوسن اعزامى7421کارنامه
138مهيار مهدوىشاهين دژشاهد پسران20رضا گل احمدى7420کارنامه
138بهناز بهمن ياربندرعباسفرزانگان19.6رضوانه انصاريان7420کارنامه
140سيدعليرضا نوربخشمشهدباقرزاده18هاشم جاودانى7419کارنامه
141سارا على محمدى اصلاردبيلفرزانگان19.9ويدا فولادى7416کارنامه
142زهرا پاكدامنفومنفاطمه الزهراسحر اخوان7415کارنامه
143ارمان زين الدينى ميمندشهربابكطلا يه داران18عبدالرسول جمالى7414کارنامه
144سپهر صديقىمراغهشهيدبهشتي19.4سعيد حسن پور7412کارنامه
145غزاله صالح آبادىكاشانفرزانگان20مرسده سپهرنيا7409کارنامه
146على فلاحىبجنوردشهيد بهشتي تيزهوشان19.5ابوالفضل نادرى7405کارنامه
147ابوالفضل محمدىيزدشهيد صدوقي19.5فضل اله انتظارى7404کارنامه
148كيميا ذبيحىتبريزفرزانگان18.4يلدا ارجمند7402کارنامه
149عاطفه آبكارسيرجانفرزانگان(سمپاد)19.9فرزانه نجمى نژاد7401کارنامه
150فاطمه عربخمينعالمه19.9مهرى اسماعيلى7397کارنامه
151معصومه جليل پورآذرشهرفرزانگان20سميه عباس زاده7394کارنامه
152على خوچيانىفريدونشهرسعدي19.3مهدى رحيمى7393کارنامه
153محمدصادق نصرشيرازشهيددستغيب19.2محمد خاموشى7390کارنامه
154سحر عسگرىسمنانفرزانگان19.9فاطمه اسلامى پور7388کارنامه
155نيوشا امين زادهاصفهان...20سارا باباصفرى7387کارنامه
156محمد رحمانىبجنوردشهيد بهشتي تيزهوشان19.8اميد اسعدى سامانى7384کارنامه
157هانيه اردلانسقزالزهرا19.9مريم پورمكرى7383کارنامه
158كاويان كركودىكرمانشاهسراج18.5محمود رضا محمدى7380کارنامه
159نگار قائدىبهبهانفرزانگان تيز هوش18راهله عليرضاپور7377کارنامه
160پيمان ياراحمدىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7375کارنامه
160پويا حيدرىمرودشت...19.6سينا رستمى قربانى7375کارنامه
162هاله عباس زادهخويفرزانگان20سوسن اعزامى7374کارنامه
163سيده ريحانه سلطانى خادمتربت حيدريهفرزانگان مريم خليلى7373کارنامه
164سيد امين غفارىمشهدامام رضا 17.9رضا عالمى7372کارنامه
165كيارش عظيم زادهيزدشهيد صدوقي19.5فضل اله انتظارى7371کارنامه
166مهران فرهادىشيروانطلايه داران19.7حسين اصغرى7367کارنامه
167فائزه اكبرى فرخوانتبريزفرزانگان19.9ماهرخ مروتى شريفى7366کارنامه
167مليكا صادق زادهتهراننداي زينب (س )مدرسه نداى زينب (س )7366کارنامه
169الهام غلامحسين پور آستانهآستانه اشرفيه...20ساناز تقى دوست7364کارنامه
170ساره آقاجان پورمقرىبابلفرزانگان (دختر)19.7كبرى علويان7359کارنامه
171على دژپسندتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7357کارنامه
171محمدرضا كيوانى قلعه جوقىقائم شهرشهيد بهشتي19.4مجيد شيرآقائى كوتنائى7357کارنامه
171شقايق محمدىكرجفرزانگان 19.7مهسا توكلى7357کارنامه
171آيدين گل اوغلىتبريزشهيدمدنىمهرداد ميرزاى قهوه7357کارنامه
175الهام اسدىتهرانفدک1818.9افسانه نجفى7355کارنامه
176زهرا غيجىعلي آبادكتول...19صديقه مهدوى7354کارنامه
176محمد حسين عباس نژادتهرانماندگارالبرزاميرحسين قمشلوئى7354کارنامه
178ياسمين ابراهيمىكرجقلم چي20عارفه على نقى7349کارنامه
179كوهيار احمدزادهاروميهشهيد بهشتي18هوشنگ قلى پور7348کارنامه
179كوثر چوپانىبوكانتمدن20پروين كاكابرا7348کارنامه
181مينا مطلب زاده خانميرىآذرشهرفرزانگان19.8سميه عباس زاده7346کارنامه
182آرمين پور حسينىيزدشهيد صدوقي19محمد صادق تقى زاده7345کارنامه
183اميررضا مباشرزاده ماهانىكرمانعلامه حلي 19.8حسن عظيمى نژاد7336کارنامه
183محمد نورى پهلوانلوگنبدشهيد بهشتى 19.3افشار زراعتى7336کارنامه
183محمد امينى فردخرم آبادشهيدبهشتي19.6بهنام گودرزى7336کارنامه
186محبوبه دردى پورايرانشهرمدرسه خاش20فهيمه هاشم زهى7331کارنامه
187محمد قزلسفلومينودشتشهيد سهيلي19.9زينب شهمرادى7330کارنامه
188اميد رمضانىطبسرسول اكرم20امير مرتاضى7327کارنامه
189نيلوفر احمدىميانهفرزانگان20سولماز اسماعيلى7325کارنامه
189على ذوالفقارىطبسرسول اكرم20محمد جلالى7325کارنامه
189عليرضا مشايخىجيرفتمركز علامه حلى19حامد محسنى تبار7325کارنامه
192مهتاب راجىلاهيجانياس20ارغوان ياورزاده7324کارنامه
192زمان ملكساريطلايه داران 19.6آرمين مرادى7324کارنامه
194درين مقصودلوگرگانفرزانگان20زهرا مهاجر7323کارنامه
195مصطفى محمودىرضوانشهرتيزهوشان ميرزاکوچک خان19.9وحيد حسن زاده7321کارنامه
196متين پرنگجيرفتفرزانگان دخترانه19.9منصوره دهقان7319کارنامه
197زهرا السادات امامى ميبدىكرجفرزانگان 19.8مهسا توكلى7318کارنامه
198وحيد محمدى بلبان آباددهگلانشهيد چمران19.6آرش خالديان7317کارنامه
199احسان زارع رشكوئيهيزدامام حسين20محمد على راغبيان7316کارنامه
کلاس آنلاین - زبان انگلیسی - همایش جمع بندی زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)