گروه و تاریخ آزمون

Collapse كنكوري‌هاكنكوري‌ها
Expand چهارم رياضيچهارم رياضي
Expand چهارم تجربيچهارم تجربي
Expand چهارم انسانيچهارم انساني
Expand هنرهنر
Expand منحصرا زبانمنحصرا زبان
Collapse دبيرستاندبيرستان
Expand سوم رياضيسوم رياضي
Expand سوم تجربيسوم تجربي
Expand سوم انسانىسوم انسانى
Expand دوم رياضيدوم رياضي
Expand دوم تجربيدوم تجربي
Expand دوم انسانيدوم انساني
Expand اول دبيرستاناول دبيرستان
Collapse متوسطه 1متوسطه 1
Collapse دبستاندبستان
Expand ششم دبستانششم دبستان
Expand ششم تيزهوشانششم تيزهوشان
Expand پنجم دبستانپنجم دبستان
Expand چهارم دبستانچهارم دبستان
Expand سوم دبستانسوم دبستان
Expand دوم دبستاندوم دبستان
Collapse سوم هنرستانسوم هنرستان
Expand الكترونيك سومالكترونيك سوم
Expand صنايع فلزي سومصنايع فلزي سوم
Expand الكتروتكنيك سومالكتروتكنيك سوم
Expand تاسيسات سومتاسيسات سوم
Expand كامپيوتر سومكامپيوتر سوم
Expand نقشه برداري سومنقشه برداري سوم
Expand ساختمان سومساختمان سوم
Expand صنايع شيميايي سومصنايع شيميايي سوم
Expand معماري سوممعماري سوم
Expand صنايع غذايي سومصنايع غذايي سوم
Expand ساخت و توليد سومساخت و توليد سوم
Expand کودکياري سومکودکياري سوم
Expand مكانيك خودرو سوممكانيك خودرو سوم
Expand مديريت خانواده سوممديريت خانواده سوم
Expand نقشه كشي عمومي سومنقشه كشي عمومي سوم
Expand تربيت بدني سومتربيت بدني سوم
Expand گرافيك سومگرافيك سوم
Expand ساير رشته هاى سومساير رشته هاى سوم
Expand حسابداري سومحسابداري سوم
Expand امور اداري سومامور اداري سوم
Expand طراحي و دوخت سومطراحي و دوخت سوم
Expand ماشين‌هاي الکتريکي سومماشين‌هاي الکتريکي سوم
Expand نقاشي سومنقاشي سوم
Expand متالورژي سوممتالورژي سوم
Expand صنايع چوب و کاغذ سومصنايع چوب و کاغذ سوم
Expand امور زراعي و باغي سومامور زراعي و باغي سوم
Collapse دوم هنرستاندوم هنرستان

نفرات برتر در آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .