1000 دانش آموز برتر کنکور

برای مشاهده دانش آموزان برتر در هر شهر و استان بر روی منوی سمت راست کلیک کنید .

دانش آموزان گرامی :

در خرداد ماه امسال 1000دانش آموز برتر کنکوری براساس نتایج آنها در آزمون های کانون در طی سال معرفی شده اند
رتبه های کنکور این دانش آموزان را در ادامه مشاهده کنید .

آیا پیش بینی ها درست بود ؟

1000 دانش آموز برتر امسال از کدام شهرها هستند ؟

معمولا دانش آموزانی که در نیم صفحه بالای ویژه نامه قرار دارند رتبه های یک رقمی را کسب می کنند
دانش آموزان برتر شهر مشهد
ریاضی
تجربی
انسانی
مهسا باستان خواه
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8104
رتبه کشوری : 13
رتبه منطقه یک : 7
سابقه کانونی
سيدمحمدصالح ميرشرقى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7885
رتبه منطقه یک : 35
سابقه کانونی
پونه سلمانيان
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7794
رتبه منطقه یک : 64
سابقه کانونی
فاطمه اسدى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7721
رتبه منطقه یک : 70
سابقه کانونی
سعيد زاهد
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7645
رتبه کشوری : 19
رتبه منطقه یک : 11
سابقه کانونی
مبين غلامى نژاد
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7669
رتبه منطقه یک : 31
سابقه کانونی
وحيد صديقى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7722
رتبه منطقه یک : 89
سابقه کانونی
سيد مرتضى مجتبوى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7701
رتبه منطقه یک : 473
سابقه کانونی
مجيد حميدى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7655
رتبه منطقه ...
سابقه کانونی
محمدمعين شيرزاد
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7599
رتبه منطقه یک : 72
سابقه کانونی
شهلا شوقى
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7626
رتبه ايثارگران : 6
سابقه کانونی
زهرا حامد غفارى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7537
رتبه منطقه یک : 71
سابقه کانونی
ابوالفضل مظفرى
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7549
رتبه منطقه یک : 229
سابقه کانونی
حميد هاشمى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7589
رتبه منطقه یک : 97
سابقه کانونی
فرزين ناصرى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7544
رتبه منطقه یک : 44
سابقه کانونی
نصيبه اسفنديارى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7454
رتبه منطقه یک : 53
سابقه کانونی
بهناز عربى خوان
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7297
رتبه منطقه یک : 114
سابقه کانونی
نازنين اكاتى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7285
رتبه منطقه یک : 53
سابقه کانونی
رسول اخوان مهدوى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7470
رتبه منطقه یک : 79
سابقه کانونی
فهيمه طلوعى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7450
رتبه منطقه یک : 144
سابقه کانونی
محمدجواد باهنر
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7471
رتبه منطقه یک : 106
سابقه کانونی
اميرمحمود احمدزاده
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7448
رتبه منطقه یک : 19
سابقه کانونی
ليلا شمس
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7247
رتبه منطقه یک : 97
سابقه کانونی
ميلاد جلاليان ابراهيمى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7118
رتبه منطقه یک : 259
سابقه کانونی
سيدمرتضى ملايكه
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7412
رتبه منطقه یک : 177
سابقه کانونی
محمدرضا طيرانيان حسينى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7440
رتبه منطقه یک : 240
سابقه کانونی
سيدسعيد مهدى زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7385
رتبه منطقه یک : 253
سابقه کانونی
محسن على دوست
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7256
رتبه منطقه ...
سابقه کانونی
محمد عبدى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7074
رتبه منطقه یک : 185
سابقه کانونی
محمدرضا خواجوى كرمانى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7031
رتبه منطقه یک : 84
سابقه کانونی
ابوالفضل چنگيزى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7480
رتبه منطقه یک : 374
سابقه کانونی
عليرضا صدقى
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7474
رتبه منطقه یک : 77
سابقه کانونی
مهلا اسدى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7359
رتبه منطقه یک : 175
سابقه کانونی
ليلا رنگ آميز طوسى
مشهد
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :7051
رتبه منطقه یک : 95
سابقه کانونی
مژگان شيربچه
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7048
رتبه منطقه یک : 116
سابقه کانونی
مهدى پيرايش
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7313
رتبه منطقه ...
سابقه کانونی
محمدرضا گزمه
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7350
رتبه منطقه ...
سابقه کانونی
الهه بخشى ازغندى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7050
رتبه منطقه یک : 287
سابقه کانونی
حانيه محمودى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7076
رتبه منطقه یک : 113
سابقه کانونی
سجاد واحدى فر
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7380
رتبه منطقه یک : 348
سابقه کانونی
مرضيه رضائى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7373
رتبه منطقه یک : 310
سابقه کانونی
محمد حسين دامنكشان
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :6990
رتبه منطقه یک : 280
سابقه کانونی
كوثر فخر توكلى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :6907
رتبه منطقه یک : 460
سابقه کانونی
امين ستوده
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7382
رتبه منطقه یک : 190
سابقه کانونی
رضا قانع
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7509
رتبه منطقه یک : 70
سابقه کانونی
سيدعلى موسوى جزايرى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :6843
رتبه منطقه یک : 272
سابقه کانونی
الهام حسين زاده
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :6774
رتبه منطقه یک : 198
سابقه کانونی
كيميا هاديان حقيقى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7357
رتبه منطقه یک : 480
سابقه کانونی
مهرانه غزالى فرد
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7306
رتبه منطقه یک : 748
سابقه کانونی
آزاده كبيرى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :6726
رتبه منطقه یک : 240
سابقه کانونی
مريم سميعى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :6671
رتبه منطقه یک : 426
سابقه کانونی
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید