نفرات برتر هر درس

دوازدهم گرافيك - زبان انگليسي 1
 اسامی دانش آموزان بر اساس نام شهر ها مرتب شده اند.
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
در این فهرست اسامی دانش آموزانی که از 10 سوال به بیش از 8 سوال پاسخ صحیح داده اند، درج شده است.
نام و نام خانوادگی چند از 10 درس های دیگر شهر نام مدرسه
1 محدثه خان زاده 8
1 درس
اسلام‌شهر دوازدهم گرافيك
2 یاسمن رزمی خشکناب 7
5 درس
اسلام‌شهر دوازدهم گرافيك
3 فاطمه علیزاده 5
4 درس
اصفهان دوازدهم گرافيك
4 حمیدرضا محمدی ایرنجی 6
3 درس
تهران دوازدهم گرافيك
5 دنیا مومنی 6
3 درس
تهران دوازدهم گرافيك
6 زهرا سلطانی 9
5 درس
چالوس دوازدهم گرافيك
7 فرنوش رضایی 5
7 درس
رفسنجان دوازدهم گرافيك
8 زهرا اسد پور 6
4 درس
شيراز دوازدهم گرافيك
9 بهنوش رزازیانی 6
3 درس
نيشابور دوازدهم گرافيك