نوروز 96
نفرات برتر هر درس

موردی یافت نشد!
برترهای این درس در آزمون های:

موردی یافت نشد!
ژنتیک و خاستگاه آن از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده