گروه و تاریخ آزمون

پاسخ نامه(کلید) آزمون

نیرو های خاص+آسانسور از فیزیک 3دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی