گروه و تاریخ آزمون

پاسخ نامه(کلید) آزمون

الكتريسيته ساكن(قسمت پنجم) از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی