گروه و تاریخ آزمون

پاسخ نامه(کلید) آزمون

حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی