گروه و تاریخ آزمون

پاسخ نامه(کلید) آزمون

لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی