گروه و تاریخ آزمون

پاسخ نامه(کلید) آزمون

مثلثات(حل تست ) از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد