پاسخ نامه(کلید) آزموندستگاه حرکتی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سمیه غلامی