گروه و تاریخ آزمون

پاسخ نامه(کلید) آزمون

نیرو های بین مولکولی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی