مرودشت

رتبه های برتر کنکور 98 مرودشت

تغییر گروه آزمایشی :
نام و نام خانوادگی منطقه رتبه میانگین تراز

جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : سپهر قاضى زاهدى