سربيشه

رتبه های برتر کنکور 98 سربيشه

تغییر گروه آزمایشی :

انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول ) از زیست شناسی3
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا