ايوان غرب

رتبه های برتر کنکور 97 ايوان غرب

تغییر گروه آزمایشی :

لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی