رودان

رتبه های برتر کنکور 97 رودان

تغییر گروه آزمایشی :

جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی