كردكوي

رتبه های برتر کنکور 97 كردكوي

تغییر گروه آزمایشی :

دستگاه حرکتی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سمیه غلامی