بروجرد

رتبه های برتر کنکور سال 97 شهر بروجرد

تغییر گروه آزمایشی :


145

منطقه 2

علیرضا ذاکر
از بروجرد

رشته قبولی:دندانپزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :145
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7310
153

منطقه 2

امیرحسین نصرالهی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :153
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7420
220

منطقه 2

کیمیا گودرزی
از بروجرد

رشته قبولی:زبان و ادبيات انگليسي-دانشگاه الزهرا(س) - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :220
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5381
269

منطقه 2

شایان حاتمی
از بروجرد

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :269
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5707
299

منطقه 2

سهیل حسینی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :299
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6427
357

منطقه 2

سیما نیک اعتقاد
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :357
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :51
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7354
406

منطقه 2

کیمیا قربانی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :406
تعداد آزمون :51
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6864
415

منطقه 2

علی ترکاشوند
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :415
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7197
489

منطقه 2

علیرضا گودرزی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :489
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7376
496

منطقه 2

آیدا سعادتمند
از بروجرد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :496
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6890
498

منطقه 2

زهرا رضائی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :498
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :138
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7110
561

منطقه 2

کیان لطیفی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :561
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6165
723

منطقه 2

محمد مرادی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :723
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6215
771

ايثارگر-5%

مریم معظمی گودرزی
از بروجرد

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي لرستان-پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :771
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5540
909

منطقه 2

سینا امیدی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي هوا فضا-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :909
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6213
976

منطقه 2

محمد ارکانی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي همدان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :976
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7257
979

منطقه 2

پردیس سبزعلی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي نقشه برداري-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :979
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5588