شهربابك

رتبه های برتر کنکور 97 شهربابك

تغییر گروه آزمایشی :

جمع بندی کل کتاب از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : سپهر قاضى زاهدى