كليبر

رتبه های برتر کنکور 96 كليبر

تغییر گروه آزمایشی :

جمع بندی درس 1 تا 6 از دین و زندگی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : محمد رضایی بقا