بوئين مياندشت

رتبه های برتر کنکور 96 بوئين مياندشت

تغییر گروه آزمایشی :

حل تست از فصل 1 و 2 شیمی 3
دوازدهم رياضي     دبیر : علی سلوکی