شهرضا

رتبه های برتر کنکور سال 96 شهر شهرضا

تغییر گروه آزمایشی :


4

ايثارگر-25%

امید سامع
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در ايثارگر-25% رشته ریاضی :4
تعداد آزمون :61
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7512
9

منطقه 2

سیدعلیرضا آزاد
از شهرضا

رشته قبولی:ادبيات نمايشي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :9
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6448
97

منطقه 2

محمد مهران فر
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :97
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7248
141

منطقه 2

کیمیا کاظمی
از شهرضا

رشته قبولی:نقاشي-دانشگاه الزهرا(س) - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :141
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5383
172

منطقه 2

سارا کسایی کوپایی
از شهرضا

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :172
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6054
197

منطقه 2

مهدی طاهری
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :197
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7081
242

منطقه 2

زهرا سادات حجازی
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه الزهرا(س) - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :242
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6336
249

منطقه 2

زهرا آزاد
از شهرضا

رشته قبولی:طراحي صنعتي-دانشگاه الزهرا(س) - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :249
تعداد آزمون :51
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5210
267

منطقه 2

مهرداد اخوان
از شهرضا

رشته قبولی:علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :267
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6620
285

منطقه 1

سعید منصف
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 1 رشته انسانی :285
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6811
309

منطقه 2

علیرضا مجیری
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي هوا فضا-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :309
تعداد آزمون :62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6868
395

منطقه 2

مهدی درویشی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :395
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5956
440

منطقه 2

فاطمه همت
از شهرضا

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان اصفهان-پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :440
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6235
545

منطقه 2

مائده براهیمی
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :545
تعداد آزمون :52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7150
738

منطقه 2

یاسین حمزوی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :738
تعداد آزمون :53
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6827
740

منطقه 2

نجمه ایزدی
از شهرضا

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان اصفهان-پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :740
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6175
774

منطقه 2

مجتبی رفعت
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه شاهد - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :774
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5644
808

منطقه 2

مینا گلابی
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :808
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :135
تعداد آزمون :55
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6899
850

منطقه 2

مصطفی سنائی
از شهرضا

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :850
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6099
906

منطقه 2

احمدرضا شیرعلی
از شهرضا

رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي استان اصفهان-پرديس بحرالعلوم - شهركرد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :906
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5953
947

منطقه 3

محمد طاهری
از شهرضا

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :947
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5074
989

منطقه 2

فاطمه جاوری
از شهرضا

رشته قبولی:حسابداري-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :989
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5408
1102

منطقه 2

رضا صالح زاده
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه كاشان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1102
تعداد آزمون :77
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:5993
1145

منطقه 2

محمدامین عنایتی عطاآبادی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1145
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5829
1221

منطقه 2

احمدرضا درخشانی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1221
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5883
1428

منطقه 2

نیما شمالی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1428
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5481
1465

منطقه 2

مهریار قرقانی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي صنايع-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1465
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5886
1481

منطقه 2

امیرحسین مرادزاده
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1481
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5786
1485

منطقه 2

کمیل صفرپور شهرضا
از شهرضا

رشته قبولی:دندانپزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1485
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6211
1760

منطقه 2

نیلوفر جهانگرد
از شهرضا

رشته قبولی:مديريت صنعتي-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1760
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5958
1809

منطقه 2

یوسف همت
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1809
تعداد آزمون :60
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5582
1951

منطقه 2

نرگس عرب مختاری
از شهرضا

رشته قبولی:مديريت صنعتي-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1951
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5444
1986

منطقه 2

معین ربانیان
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1986
تعداد آزمون :78
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:5777
1995

منطقه 2

حمید عموعلی
از شهرضا

رشته قبولی:مديريت بازرگاني-دانشگاه كاشان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1995
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5245
2079

منطقه 2

نگار عظیمی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي صنايع-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2079
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5264
2128

منطقه 2

محمدحسین آقاسی شهرضا
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2128
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5535
2230

منطقه 2

لاله قاسمی
از شهرضا

رشته قبولی:حسابداري-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2230
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5116
2247

منطقه 2

زینب قاسمی
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه آيت اله حايري - ميبد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2247
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5079
2318

منطقه 2

آزاده عرفان
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2318
تعداد آزمون :13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6613
2351

منطقه 2

نرگس پور حسین
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2351
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5832
2589

منطقه 2

علی پارسایی
از شهرضا

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان اصفهان-پرديس شهيد باهنر - اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2589
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5485
2628

منطقه 2

محمدسجاد شیرعلی
از شهرضا

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان اصفهان-پرديس شهيد باهنر - اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2628
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5630
2678

منطقه 2

شاهین اسفندیاری ده علی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مواد و متالورژي-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2678
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5451
2808

منطقه 2

محدثه عرب صالحی
از شهرضا

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2808
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5082
2860

منطقه 2

فائزه السادات هاشمی
از شهرضا

رشته قبولی:مديريت صنعتي-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2860
تعداد آزمون :14
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5524
3794

منطقه 2

مهسا قرقانی
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي - بومي استان اصفهان-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3794
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5837
3948

منطقه 2

میلاد شجاعی واژنانی
از شهرضا

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3948
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6289
4020

منطقه 2

زهرا ثالثی
از شهرضا

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :4020
تعداد آزمون :46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6048
4123

منطقه 2

مجتبی پوینده
از شهرضا

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :4123
تعداد آزمون :43
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6254