عباس آباد

رتبه های برتر کنکور 96 عباس آباد

تغییر گروه آزمایشی :

جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : سپهر قاضى زاهدى