بوشهر

رتبه های برتر کنکور سال 96 شهر بوشهر

تغییر گروه آزمایشی :


30

منطقه 3

محمدرضا قامتی
از بوشهر

رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :30
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6927
35

منطقه 2

علی دهقانی
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :35
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :62
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7699
42

ايثارگر-5%

محمدرضا نفیسی
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي شيراز
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :42
رتبه در ايثارگر-5% رشته زبان :41
تعداد آزمون :50
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7362
45

ايثارگر-5%

نیلوفر محمدی
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :45
رتبه در ايثارگر-5% رشته زبان :7
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7032
59

منطقه 2

علیرضا سالمی
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :59
تعداد آزمون :56
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7638
86

ايثارگر-5%

زهرا سعادت نیا
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي شيراز
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :86
تعداد آزمون :47
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6753
90

منطقه 2

محمدرضا زنگنه
از بوشهر

رشته قبولی:روانشناسي - بومي استان بوشهر-دانشگاه خليج فارس - بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :90
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5415
97

منطقه 2

مهدی خلیلی
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :97
تعداد آزمون :73
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7112
301

ايثارگر-5%

ابراهیم خلیل نژاد
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :301
تعداد آزمون :14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6714
328

منطقه 2

رضا انصاری
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :328
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :168
تعداد آزمون :75
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7464
335

منطقه 2

ابوالفضل زاهدی پور
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :335
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6656
358

منطقه 2

سهیل نصیری
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي هوا فضا-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :358
تعداد آزمون :50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6993
483

منطقه 2

سارا بهزادی
از بوشهر

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :483
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6407
491

منطقه 3

کیمیا حیدری
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :491
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6666
499

منطقه 2

امیر حسین کازرونی
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :499
تعداد آزمون :51
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6275
541

منطقه 2

وهاب واعظی
از بوشهر

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :541
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :216
تعداد آزمون :50
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7033
558

ايثارگر-5%

مهوش حمادی سربست
از بوشهر

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :558
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6165
634

منطقه 2

سارا گله داری
از بوشهر

رشته قبولی:علوم کامپيوتر-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :634
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6373
680

منطقه 2

سیدمحمدحسن نبوی
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :680
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6312
765

ايثارگر-5%

علی تیموری
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :765
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5294
860

منطقه 3

علی زارعی
از بوشهر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :860
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5472
872

منطقه 2

مهدی صادقی
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :872
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6590
942

منطقه 2

ماهان صابری
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :942
تعداد آزمون :14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6159
1394

منطقه 3

مهدی کریمی
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي - بومي استان بوشهر-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :1394
تعداد آزمون :14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5898
1449

منطقه 2

زهرا کیانپور
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1449
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5496
1534

منطقه 2

الهام سروش
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي مواد و متالورژي-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1534
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5550
1729

منطقه 2

امیرمنصور آذرباد
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي - بومي استان بوشهر-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1729
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6487
1812

منطقه 2

علی زارعی
از بوشهر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1812
تعداد آزمون :22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5692
1816

منطقه 2

محمدرضا سلطانی
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي مکانيک - بومي استان بوشهر-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1816
تعداد آزمون :64
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:5991
2086

منطقه 3

محمد نظری اصیل
از بوشهر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :2086
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5203
2149

منطقه 2

ایوب دمساز
از بوشهر

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان بوشهر-پرديس علامه طباطبايي - بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2149
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5496
2190

منطقه 2

شهریار میرزایی
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي - بومي استان بوشهر-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2190
تعداد آزمون :49
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6679
2226

منطقه 2

محمدامین جمعه پور
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي مکانيک - بومي استان بوشهر-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2226
تعداد آزمون :59
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6041
2267

منطقه 2

لاله صداقت
از بوشهر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2267
تعداد آزمون :12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5525
2377

منطقه 2

فاطمه خسروی
از بوشهر

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان بوشهر-پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2377
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5582
2444

منطقه 2

سعیده عبدالهی
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2444
تعداد آزمون :46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6141
2556

منطقه 2

ساغر حیدری
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2556
تعداد آزمون :52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6828
2759

منطقه 2

فائزه حسینی
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه خليج فارس - بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2759
تعداد آزمون :10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5409
2852

منطقه 2

علی سلیمانی
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي - بومي استان بوشهر-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2852
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6489
2892

منطقه 2

علی غلامی
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه خليج فارس - بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2892
تعداد آزمون :47
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:5725
2941

منطقه 2

ملیکا راه نورد
از بوشهر

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه خليج فارس - بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2941
تعداد آزمون :9
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5256
2974

منطقه 2

معصومه رضوی
از بوشهر

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه اراک
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2974
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5385
3644

منطقه 2

شیما فقیه احمدانی
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي - بومي استان بوشهر-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3644
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6051
3662

منطقه 2

علیرضا دریایی
از بوشهر

رشته قبولی:پزشکي - بومي استان بوشهر-دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3662
تعداد آزمون :57
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6325
3820

منطقه 2

علی دارسرائی
از بوشهر

رشته قبولی:علوم آزمايشگاهي-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3820
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6463
4020

منطقه 2

امیرحسین سیمرونی
از بوشهر

رشته قبولی:علوم آزمايشگاهي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :4020
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6578
4031

منطقه 2

نازنین نوروزی
از بوشهر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :4031
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5922
4104

منطقه 2

فاطمه دریکرین
از بوشهر

رشته قبولی:پرستاري - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :4104
تعداد آزمون :31
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5684