فارسان

رتبه های برتر کنکور 96 فارسان

تغییر گروه آزمایشی :

گراف مقدماتی از ریاضیات گسسته
دوازدهم رياضي     دبیر : شهروز رحیمی