بردسير

رتبه های برتر کنکور 96 بردسير

تغییر گروه آزمایشی :

انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی