زرند

رتبه های برتر کنکور سال 96 شهر زرند

تغییر گروه آزمایشی :


12

ايثارگر-25%

الهه محمدی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه در ايثارگر-25% رشته تجربی :12
رتبه در ايثارگر-25% رشته زبان :12
تعداد آزمون :54
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7133
58

ايثارگر-5%

امیر حسین اکبرزاده
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در ايثارگر-5% رشته هنر :58
تعداد آزمون :110
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:6114
78

منطقه 3

فاطمه ابراهیمی فر
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :78
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :167
تعداد آزمون :52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7380
101

منطقه 3

محمد سعیدی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :101
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :287
تعداد آزمون :140
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:6650
132

منطقه 3

محمد حسین ایزدی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي صنايع-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :132
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6643
156

ايثارگر-5%

زهرا عرب نصرت آبادی
از زرند

رشته قبولی:هنر اسلامي-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در ايثارگر-5% رشته هنر :156
تعداد آزمون :10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5035
182

منطقه 3

زینب عربپور
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :182
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6521
199

ايثارگر-5%

فاطمه نخعی
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :199
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6019
223

منطقه 3

فاطمه سعیدی زرندی
از زرند

رشته قبولی:علوم آزمايشگاهي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته هنر :223
تعداد آزمون :57
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:5707
254

منطقه 3

فاطمه محمدی اکبر ابادی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :254
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :196
تعداد آزمون :101
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6911
267

منطقه 3

زینب پور حبیبی
از زرند

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان کرمان-پرديس شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :267
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6505
339

منطقه 3

محسن اکبری
از زرند

رشته قبولی:علوم کامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :339
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5701
380

منطقه 3

فائزه پور سلطانی
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :380
تعداد آزمون :22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5928
440

منطقه 3

هانیه ده خدادادی
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :440
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6300
452

منطقه 3

محمد سعیدی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي مکانيک - بومي استان کرمان-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :452
تعداد آزمون :146
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:6149
625

ايثارگر-5%

فاطمه عرب پور
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :625
تعداد آزمون :44
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6391
644

منطقه 3

فاطمه متصدی
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :644
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5829
687

منطقه 3

مهدی برزگر زاده
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :687
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5728
755

منطقه 3

هادی آئینه حیدری
از زرند

رشته قبولی:مهندسي نفت-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :755
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5261
766

ايثارگر-5%

فاطمه میرزائی
از زرند

رشته قبولی:آموزش رياضي - بومي استان کرمان-پرديس شهيد باهنر - كرمان
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :766
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5322
812

منطقه 3

احمدرضا جعفری
از زرند

رشته قبولی:مهندسي نفت-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :812
تعداد آزمون :31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5318
951

ايثارگر-5%

فاطمه غلامی
از زرند

رشته قبولی:آموزش رياضي - بومي استان کرمان-پرديس شهيد باهنر - كرمان
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :951
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5182
1087

منطقه 3

مرضیه سعیدی
از زرند

رشته قبولی:باستانشناسي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :1087
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5674
1260

منطقه 3

بنیامین فضایلی راد
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :1260
تعداد آزمون :54
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6203
1394

منطقه 3

فرح شیما اسدی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :1394
تعداد آزمون :22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6372
1421

منطقه 3

میترا برزگمهر
از زرند

رشته قبولی:فقه و مباني حقوق اسلامي-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :1421
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5427
2031

منطقه 3

فاطمه سلطانی
از زرند

رشته قبولی:علوم تربيتي-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :2031
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5045
2376

منطقه 3

اعظم امیری
از زرند

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه بجنورد
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :2376
تعداد آزمون :12
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5398
2688

منطقه 3

زهرا متصدی زاده
از زرند

رشته قبولی:علوم سياسي-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :2688
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5194