پيشوا

رتبه های برتر کنکور 96 پيشوا

تغییر گروه آزمایشی :

جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : سپهر قاضى زاهدى