صومعه سرا

رتبه های برتر کنکور 95 صومعه سرا

تغییر گروه آزمایشی :

نیرو های بین مولکولی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی