جلفا

رتبه های برتر کنکور 95 جلفا

تغییر گروه آزمایشی :

جریان الکتریکی و قانون اهم از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین اسلامی