شهرضا

رتبه های برتر کنکور سال 95 شهر شهرضا

تغییر گروه آزمایشی :


62

ايثارگران

محمدجواد حاجی دولو
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه تهران
رتبه در ايثارگران رشته ریاضی :62
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5915
165

منطقه 2

عارفه اسفندپور
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :165
تعداد آزمون :68
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7386
332

منطقه 2

مهدی ولی زاده
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :332
تعداد آزمون :141
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:6762
438

منطقه 2

محمدرضا دباغ
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :438
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6650
471

منطقه 2

مینا شایان
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :471
تعداد آزمون :82
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7166
484

منطقه 2

عاطفه اسفندپور
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :484
تعداد آزمون :69
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7044
548

منطقه 2

سعید کوه گرد
از شهرضا

رشته قبولی:حسابداري-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :548
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5829
605

منطقه 2

محمد قدیری
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :605
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6124
610

منطقه 2

صایب صادقی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :610
تعداد آزمون :103
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:6469
629

منطقه 2

حمید رضا زمانی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :629
تعداد آزمون :54
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6284
827

منطقه 2

هانیه شکرانی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي پليمر-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :827
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6483
832

منطقه 2

محمدمهدی عشقی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :832
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6140
994

منطقه 2

وحید کیانی
از شهرضا

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كاشان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :994
تعداد آزمون :65
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6635
1150

منطقه 2

یونس عرب مختاری
از شهرضا

رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي استان اصفهان-پرديس بحرالعلوم - شهركرد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1150
تعداد آزمون :14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5025
1181

منطقه 2

پرنیان براهیمی
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كاشان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1181
تعداد آزمون :11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6989
1209

منطقه 2

زهرا عمو علی خسروآبادی
از شهرضا

رشته قبولی:علوم تربيتي-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1209
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6088
1249

منطقه 2

احمدرضا عرب مختاری
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر - بومي استان اصفهان-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1249
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5614
1610

منطقه 2

اسماعیل عرب مختاری
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي معماري - بومي استان اصفهان-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1610
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5352
1658

منطقه 2

وحید فیضی
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بم
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1658
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :3
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6817
1824

منطقه 2

اشکان پژوهنده
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1824
تعداد آزمون :59
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6073
1862

منطقه 2

پرنیان السادات طباطبایی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي صنايع-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1862
تعداد آزمون :61
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5707
1925

منطقه 2

مهشاد غلامی
از شهرضا

رشته قبولی:زبان و ادبيات عربي-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1925
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5420
1966

منطقه 2

مهدیه اسماعیل زاده موسی آبادی
از شهرضا

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه لرستان - خرم آباد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1966
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5202
2048

منطقه 2

علیرضا الصاق
از شهرضا

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2048
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6429
2054

منطقه 2

امیر حسین اسلامی
از شهرضا

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2054
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6863
2238

منطقه 2

شقایق محمدی
از شهرضا

رشته قبولی:حسابداري-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2238
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5373
2396

منطقه 2

محمد امین معصومشاه
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي معماري-دانشگاه هنر اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2396
تعداد آزمون :43
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5770
2420

منطقه 2

سینا ثابت
از شهرضا

رشته قبولی:آموزش رياضي - بومي استان اصفهان-پرديس شهيد باهنر - اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2420
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5756
2582

منطقه 2

مهرداد فاتحی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي نفت-دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2582
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5531
2840

منطقه 2

فاطمه کثیری
از شهرضا

رشته قبولی:مديريت بازرگاني-دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2840
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5167
3110

منطقه 2

سارا عبدالی
از شهرضا

رشته قبولی:مديريت صنعتي-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :3110
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5319
3144

منطقه 2

احمدرضا کمانی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي نفت-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :3144
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5657
3170

منطقه 2

محمد متین جمالی
از شهرضا

رشته قبولی:فقه و حقوق اسلامي-دانشگاه شهيد مطهري
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :3170
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5439
3707

منطقه 2

محمد هادی کاظم زاد
از شهرضا

رشته قبولی:دبيري الهيات و معارف اسلامي - بومي استان اصفهان-پرديس شهيد باهنر - اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :3707
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5432
4214

منطقه 2

نسرین نوروزی
از شهرضا

رشته قبولی:اتاق عمل-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :4214
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6096
4509

منطقه 2

مهشاد ملکیان
از شهرضا

رشته قبولی:گفتاردرماني-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :4509
تعداد آزمون :66
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6112