كوار

رتبه های برتر کنکور 95 كوار

تغییر گروه آزمایشی :

خطوط میدان الکتریکی و نیروی الکتریکی از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین اسلامی