سربيشه

رتبه های برتر کنکور 95 سربيشه

تغییر گروه آزمایشی :

لف و نشر -متناقض نما - تضاد از علوم وفنون ادبی3
دوازدهم انساني     دبیر : محمد نورانی