سرابله

رتبه های برتر کنکور 95 سرابله

تغییر گروه آزمایشی :
نام و نام خانوادگی منطقه رتبه میانگین تراز

الكتريسيته ساكن(قسمت پنجم) از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی