آبدانان

رتبه های برتر کنکور 95 آبدانان

تغییر گروه آزمایشی :

انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی