کنکور 98

سبزوار

رتبه های برتر کنکور سال 95 شهر سبزوار

تغییر گروه آزمایشی :


33

منطقه 2

فایزه واسعی کارگر
از سبزوار

رشته قبولی:سينما-دانشگاه هنر تهران
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :33
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5936
58

منطقه 2

منصور نادرپور
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :58
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6910
77

ايثارگران

زهرا ملوندی نیکو
از سبزوار

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در ايثارگران رشته انسانی :77
تعداد آزمون :22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5688
95

ايثارگران

رضا سیدآبادی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در ايثارگران رشته ریاضی :95
تعداد آزمون :108
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:5839
126

منطقه 2

مصطفی کوشکی
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :126
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :17
تعداد آزمون :68
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7815
135

ايثارگران

مهدیه شمس آبادی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در ايثارگران رشته تجربی :135
تعداد آزمون :77
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6678
161

منطقه 2

صادق قلعه نویی
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :161
تعداد آزمون :135
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:7734
166

منطقه 3

محمد رضا کاظمی
از سبزوار

رشته قبولی:علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :166
تعداد آزمون :13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6364
171

منطقه 2

محمد قیصری
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :171
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :262
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7446
221

منطقه 2

نرگس سادات جمالی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :221
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7225
276

منطقه 2

علی شایع ثانی
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :276
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7236
285

منطقه 2

هدی بروغنی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :285
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7087
289

منطقه 2

الهام آزادواری
از سبزوار

رشته قبولی:دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :289
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7070
393

منطقه 2

محمدرضا حسنی سبزوار
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :393
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7214
425

منطقه 2

امیرمحمد ربانی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :425
تعداد آزمون :62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6590
551

منطقه 2

احسان امینی صالحی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :551
تعداد آزمون :50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7154
563

منطقه 2

علی شجاع
از سبزوار

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :563
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6711
574

منطقه 2

موسی الرضا سعیدی
از سبزوار

رشته قبولی:فقه و حقوق اسلامي-دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :574
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6302
593

منطقه 2

معین شاکری نژاد
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بابل
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :593
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6949
777

منطقه 2

سمانه محمد ابادی
از سبزوار

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :777
تعداد آزمون :11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5671
841

منطقه 2

سیدمحمدسبحان عربشاهی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي صنايع-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :841
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6568
852

منطقه 2

زینب سادات جمالی
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بابل
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :852
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7002
894

منطقه 2

عاتکه کریمی
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بابل
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :894
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7128
903

منطقه 2

فایزه ایزی
از سبزوار

رشته قبولی:زبان و ادبيات عربي-دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :903
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5726
936

منطقه 2

حسام عامری
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي انرژي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :936
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5899
956

منطقه 2

رضا دلبری
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :956
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6624
974

منطقه 2

محسن هاشم آبادی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور)
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :974
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6085
978

منطقه 2

امیرمحمد بهرامی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بابل
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :978
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6827
1008

منطقه 2

سیدامیرحسین قریشی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1008
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6631
1051

منطقه 2

عباس وکیلی زارچ
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1051
تعداد آزمون :173
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:6805
1083

منطقه 2

الهام صاحب الزمانی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بابل
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1083
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7226
1095

منطقه 2

مصطفی اسماعیلی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور)
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1095
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6213
1130

منطقه 2

سبحان کارگری
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1130
تعداد آزمون :61
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6797
1136

منطقه 2

حامد فایزیان
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1136
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6184
1150

منطقه 2

ساجده شمس آبادی
از سبزوار

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1150
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5830
1195

منطقه 2

سید احمد موسوی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1195
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5958
1203

منطقه 3

علیرضا سیدآبادی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - بومي استان خراسان رضوي-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :1203
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6196
1204

منطقه 2

رضا نژاد شاهرخ آبادی
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1204
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6572
1292

منطقه 2

رویا باقری
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1292
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :188
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6989
1307

منطقه 2

محمدجواد رامشینی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي انرژي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1307
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5841
1348

منطقه 2

سیدمرتضی علوی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي عمران - بومي استان خراسان رضوي-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1348
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6016
1412

منطقه 2

محمدرضا عبادی فر
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي مواد و متالور‍ژي-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1412
تعداد آزمون :47
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6142
1424

منطقه 2

ایمان باوفا
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي سمنان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1424
تعداد آزمون :43
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6715
1444

منطقه 2

کیوان جدیدی
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1444
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6512
1474

منطقه 2

نسترن گلزار
از سبزوار

رشته قبولی:علوم تربيتي-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1474
تعداد آزمون :22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5735
1539

منطقه 2

مریم باقری سبزوار
از سبزوار

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان خراسان رضوي-پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1539
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5839
1549

منطقه 2

معصومه وحدتی فر
از سبزوار

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1549
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5168
1576

منطقه 2

مصطفی رنجبر طزرقی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1576
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6057
1685

منطقه 1

فاطمه متدین
از سبزوار

رشته قبولی:مديريت مالي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 1 رشته تجربی :1685
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6500
1831

منطقه 2

میثم جمشیدی ثانی
از سبزوار

رشته قبولی:مديريت مالي-دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1831
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6033
1836

منطقه 2

هدی سلطانی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1836
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5944
1931

منطقه 2

امیرحسین نعیمی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي مکانيک - بومي استان خراسان رضوي-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1931
تعداد آزمون :64
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5579
1937

منطقه 2

فرزانه شریعتمدار تهرانی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1937
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5551
1958

منطقه 2

صفا کوشکی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1958
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5618
1963

منطقه 2

مهدیه خسروجردی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1963
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5122
1963

منطقه 2

مصطفی زارع کیامحله
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي بابل
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1963
تعداد آزمون :44
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:5589
1976

منطقه 2

زهرا ثابتی فر
از سبزوار

رشته قبولی:علوم تربيتي-دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1976
تعداد آزمون :13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5274
2018

منطقه 2

شیما خوش بیان
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2018
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5690
2026

منطقه 2

زهرا سادات اخلاقی
از سبزوار

رشته قبولی:علوم قرآن و حديث-دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2026
تعداد آزمون :11
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5228
2040

منطقه 2

نعیما سدیدی
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي - بومي استان خراسان رضوي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2040
تعداد آزمون :27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6531
2108

منطقه 2

شیوا طیبی
از سبزوار

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2108
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5673
2173

منطقه 2

سجاد کلاته ء
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي - بومي استان خراسان رضوي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2173
تعداد آزمون :64
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6568
2182

منطقه 2

علی رحیمی
از سبزوار

رشته قبولی:دندانپزشکي - بومي استان خراسان رضوي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2182
تعداد آزمون :12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6625
2240

منطقه 2

افشین شهرستانی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2240
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6158
2284

منطقه 2

مهدی رحمتی
از سبزوار

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2284
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6797
2304

منطقه 2

محمدحسن نیک خواه
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2304
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5731
2520

منطقه 2

پوریا اسمعیلی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2520
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5666
2602

منطقه 2

امیررضا عامری
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي معماري - بومي استان خراسان رضوي-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2602
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5913
2741

منطقه 2

فاطمه دانشیار
از سبزوار

رشته قبولی:فقه و مباني حقوق اسلامي-دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2741
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:4997
2815

منطقه 2

فاطمه آبرودی
از سبزوار

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2815
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5422
3040

منطقه 2

نفیسه چشمی
از سبزوار

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه بيرجند
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :3040
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5000
3084

منطقه 2

امید رجایی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :3084
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5561
3112

منطقه 2

مهدی ارگی
از سبزوار

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي زابل
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3112
تعداد آزمون :53
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6142
3127

منطقه 2

فرشته دشتی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :3127
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5403
3167

منطقه 2

مصطفی محمدخانی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شاهرود
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :3167
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5382
3374

منطقه 2

مرتضی پورآریان
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي نفت-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :3374
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5368
3411

منطقه 2

سورنا رحمانی
از سبزوار

رشته قبولی:مهندسي صنايع-دانشگاه تبريز
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :3411
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5616
3494

منطقه 2

سید سجاد علوی خوشحال
از سبزوار

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3494
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6703
3580

منطقه 2

مریم ایزدی تبار
از سبزوار

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :3580
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:4779
3799

منطقه 2

پریسا قزی‌
از سبزوار

رشته قبولی:فيزيوتراپي-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3799
تعداد آزمون :154
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:6389
3928

منطقه 2

شیما امیری پارسا
از سبزوار

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3928
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6213
3995

منطقه 2

امیرحسین علی آبادی
از سبزوار

رشته قبولی:فيزيوتراپي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3995
تعداد آزمون :58
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6404
4569

منطقه 2

مهدیس استیری
از سبزوار

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :4569
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6143
4649

منطقه 2

ریحانه ارقند
از سبزوار

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :4649
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5962
4649

منطقه 2

محمد نورآبادی
از سبزوار

رشته قبولی:شنوايي شناسي-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :4649
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5984