زرند

رتبه های برتر کنکور سال 95 شهر زرند

تغییر گروه آزمایشی :


3

منطقه 3

زهرا اسماعیلی
از زرند

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :3
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7916
9

منطقه 3

مصطفی یزدان پناه احمدابادی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :9
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :11
تعداد آزمون :121
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:7612
30

منطقه 3

علی سماواتی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :30
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7418
46

منطقه 3

فایزه السادات مسعودی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :46
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6982
50

منطقه 3

فاطمه ملک زاده داورانی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي شيراز
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :50
تعداد آزمون :108
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7030
56

ايثارگران

زهرا درستی
از زرند

رشته قبولی:آموزش کودکان استثنايي - بومي استان کرمان-پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
رتبه در ايثارگران رشته انسانی :56
تعداد آزمون :10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5878
59

منطقه 3

مرضیه زراعتکار
از زرند

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان کرمان-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :59
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6857
67

منطقه 3

فاطمه مهر پویا
از زرند

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان کرمان-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :67
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7250
112

منطقه 3

زهرا منصوری
از زرند

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي شيراز
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :112
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7457
132

منطقه 3

حجت اسلامی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :132
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6559
138

ايثارگران

مصطفی حاتمی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در ايثارگران رشته ریاضی :138
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5534
141

ايثارگران

محمد سعید عبدی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در ايثارگران رشته ریاضی :141
تعداد آزمون :43
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5684
145

منطقه 3

مژگان باقری
از زرند

رشته قبولی:راهنمايي و مشاوره - بومي استان کرمان-پرديس شهيد باهنر - شيراز
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :145
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6310
150

ايثارگران

اکرم میرزایی
از زرند

رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در ايثارگران رشته انسانی :150
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5503
171

منطقه 3

پردیس شریفی
از زرند

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :171
تعداد آزمون :58
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6607
314

منطقه 3

سید علی تهامی پور
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :314
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5993
318

منطقه 3

امیر حسین کردی
از زرند

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :318
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7094
321

منطقه 3

فاطمه کارگر
از زرند

رشته قبولی:زبان و ادبيات فارسي-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :321
تعداد آزمون :27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6147
330

منطقه 3

فایزه منصوری
از زرند

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :330
تعداد آزمون :54
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5924
419

منطقه 3

امین اکبری جور
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق - بومي استان کرمان-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :419
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6202
440

منطقه 3

محمد جواد مهدوی فر
از زرند

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :440
تعداد آزمون :74
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:5603
457

منطقه 3

بهنام سعیدی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي انرژي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :457
تعداد آزمون :31
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5769
487

منطقه 3

فاطمه زعیم باشی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :487
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6051
489

منطقه 3

مریم عرب پور داهویی
از زرند

رشته قبولی:آموزش فيزيك - بومي استان کرمان-پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :489
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5767
495

منطقه 3

علی رجب زاده
از زرند

رشته قبولی:علوم سياسي-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :495
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6073
560

منطقه 3

سمانه دیورخش
از زرند

رشته قبولی:مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :560
تعداد آزمون :63
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6208
567

منطقه 3

حسین وحیدزاده
از زرند

رشته قبولی:مهندسي مواد و متالور‍ژي-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :567
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5908
709

منطقه 3

امیر حسین عربپور
از زرند

رشته قبولی:مهندسي صنايع-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :709
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5491
808

منطقه 3

محمد حسین محمدی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر - بومي استان کرمان-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :808
تعداد آزمون :27
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5648
911

منطقه 3

عارف محمد تقی زاده
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :911
تعداد آزمون :51
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6466
974

منطقه 3

آتنا ایرانمنش
از زرند

رشته قبولی:مددکاري اجتماعي-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :974
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5568
1020

منطقه 3

فاطمه سادات زمانی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :1020
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6409
1057

منطقه 2

زهرا نجارزاده کوهبنانی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي قم
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1057
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6693
1099

منطقه 3

سارا رضازاده زرندی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :1099
تعداد آزمون :96
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:6205
1104

منطقه 3

فرشته افشار زرندی
از زرند

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :1104
تعداد آزمون :98
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6650
1206

منطقه 3

خاطره اسلامی
از زرند

رشته قبولی:زبان و ادبيات عربي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :1206
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5938
1214

منطقه 3

مهدیه پور رحمانی
از زرند

رشته قبولی:علوم تربيتي-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :1214
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5362
1225

منطقه 3

فریده پور حبیبی
از زرند

رشته قبولی:علوم تربيتي-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :1225
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5464
1377

منطقه 3

زهرا یزدانی
از زرند

رشته قبولی:مديريت بازرگاني-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :1377
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5651
1388

منطقه 3

زهره علیزاده
از زرند

رشته قبولی:مديريت بازرگاني-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :1388
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5347
1509

منطقه 3

فاطمه پور سلطانی
از زرند

رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :1509
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:4907
2080

منطقه 3

فاطمه سادات امیری فرد
از زرند

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :2080
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5340