شهرضا

رتبه های برتر کنکور سال 94 شهر شهرضا

تغییر گروه آزمایشی :


63

منطقه 2

امیرحسین شکرانی
از شهرضا

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :63
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :243
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7346
106

منطقه 2

صدیقه کوهگرد
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه الزهرا(س) - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :106
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6406
153

منطقه 2

محمد پراکنده
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :153
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6341
197

منطقه 2

مجتبی سبزواری
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :197
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6914
236

منطقه 3

مرضیه دهبان
از شهرضا

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :236
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6491
238

منطقه 2

فاطمه میرزایی
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :238
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6262
291

منطقه 2

مصطفی صادقی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :291
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7060
373

منطقه 2

محمد امین ملجایی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :373
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6642
417

منطقه 2

محمد کاظمزاد
از شهرضا

رشته قبولی:دبيري الهيات و معارف اسلامي-پرديس آيت اله طالقاني - قم
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :417
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6296
442

منطقه 2

زهرا سامع
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :442
تعداد آزمون :65
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6564
459

منطقه 2

مرضیه بهرامیان
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :459
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :214
تعداد آزمون :60
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6967
546

منطقه 2

شقایق نظری پیکانی دهاقانی
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه كاشان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :546
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5619
629

منطقه 2

فهیمه بیدقی
از شهرضا

رشته قبولی:حسابداري-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :629
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5783
718

منطقه 2

سید مجتبی صالح
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :718
تعداد آزمون :53
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6527
785

منطقه 2

مجید عموعلی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :785
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6486
834

منطقه 2

پویا کاویان پور
از شهرضا

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :834
تعداد آزمون :27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6772
909

منطقه 2

علی عربی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :909
تعداد آزمون :52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6532
955

منطقه 2

محسن برزوک
از شهرضا

رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي-پرديس بحرالعلوم - شهركرد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :955
تعداد آزمون :14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5727