زرند

رتبه های برتر کنکور سال 94 شهر زرند

تغییر گروه آزمایشی :


3

منطقه 3

فاطمه اسدی جرجافکی
از زرند

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :3
تعداد آزمون :60
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7653
13

منطقه 3

محمد علی عسکرزاده
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :13
تعداد آزمون :47
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7498
126

منطقه 3

احسان منصوری
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :126
تعداد آزمون :68
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6537
133

منطقه 3

سجاد افشار
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :133
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6339
189

منطقه 3

فاطمه ملکی
از زرند

رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :189
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6201
197

منطقه 3

محمد مهدی ملایی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :197
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :182
تعداد آزمون :49
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6486
228

منطقه 3

فاطمه جمالیزاده
از زرند

رشته قبولی:الهيات و معارف اسلامي - علوم قرآن و حديث-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :228
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6429
238

منطقه 3

محمد امین اسلامی
از زرند

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :238
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6359
280

منطقه 3

زهرا السادات امیری
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :280
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :73
تعداد آزمون :59
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6932
343

منطقه 3

شیوا افشار
از زرند

رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :343
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5661
347

منطقه 3

فاطمه عرب پور داهویی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :347
تعداد آزمون :60
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6691
421

منطقه 3

عادله کارگر
از زرند

رشته قبولی:مهندسي هوا فضا-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :421
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6015
478

منطقه 3

حدیثه دباغی زرندی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :478
تعداد آزمون :113
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:6051
638

منطقه 3

فاطمه متصدی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي مواد و متالور‍ژي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :638
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5520
743

منطقه 3

اسماء نبوی زاده شعجره
از زرند

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :743
تعداد آزمون :64
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6681
799

منطقه 3

فاطمه پور مرتضی
از زرند

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :799
تعداد آزمون :95
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:6405
814

منطقه 3

مریم رضازاده
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :814
تعداد آزمون :10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5365
826

منطقه 3

ریحانه رشیدی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي انرژي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :826
تعداد آزمون :88
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:5690
849

منطقه 3

منصوره قلیزاده
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :849
تعداد آزمون :134
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:6289
858

منطقه 3

محدثه عربندوی
از زرند

رشته قبولی:مديريت بيمه-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :858
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5623
862

منطقه 3

فاطمه یزدان پناه احمد ابادی
از زرند

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :862
تعداد آزمون :99
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:5959
896

منطقه 3

انیس اسلامی
از زرند

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :896
تعداد آزمون :78
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6055