شهربابك

رتبه های برتر کنکور 94 شهربابك

تغییر گروه آزمایشی :

دستگاه حرکتی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سمیه غلامی