شهريار

رتبه های برتر کنکور 94 شهريار

تغییر گروه آزمایشی :

حل سوالات برای جمع بندی کل کتاب از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی