شهرضا

رتبه های برتر کنکور سال 93 شهر شهرضا

تغییر گروه آزمایشی :


3

منطقه 2

حامد چوقادی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :3
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :171
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8123
86

منطقه 2

احسان همایی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :86
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7695
180

منطقه 2

سید حمید موسوی
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :180
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6098
321

منطقه 2

شیوا سروری
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :321
تعداد آزمون :11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6477
389

منطقه 2

محمدامین رحمتی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :389
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7229
667

منطقه 2

امیر سبزواری
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :667
تعداد آزمون :47
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6336
969

منطقه 2

فاطمه صفدریان
از شهرضا

رشته قبولی:راهنمايي و مشاوره-پرديس شهيد باهنر - همدان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :969
تعداد آزمون :11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5606