رامسر

رتبه های برتر کنکور سال 93 شهر رامسر

تغییر گروه آزمایشی :


68

منطقه 3

علیرضا علیمرادی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :68
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6426
191

منطقه 3

امیر فرنیاشلمانی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي نفت-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :191
تعداد آزمون :49
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6550
195

منطقه 3

محمد حلاجیان
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :195
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5970
317

منطقه 1

مینا شرافتی
از رامسر

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه تبريز
رتبه در منطقه 1 رشته انسانی :317
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6529
422

منطقه 3

امیرمحمد مرادی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :422
تعداد آزمون :22
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5910
684

منطقه 2

سارا قاسم رمکی
از رامسر

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :684
تعداد آزمون :11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6453
686

منطقه 2

حدیث پوررستمی
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :686
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6985
759

منطقه 2

سارا وحیدی
از رامسر

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :759
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7068
764

منطقه 3

آرمان آذرگون
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايلام
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :764
تعداد آزمون :62
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6502
905

منطقه 3

دانیال حلاجیان
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :905
تعداد آزمون :55
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6490